skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing Attractive Information Landscapes for the Mapping of Cultural Events Using Web and Mobile Technologies: Uppföljningsseminarium av fakultetsöverskridande project, 22 mars 2018

Herault, Romain Christian ; Lundman, Madeleine ; Golub, Koraljka ; Milrad, Marcelo

2018

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using 360-degrees interactive videos in patient trauma treatment education: design, development and evaluation aspects

Herault, Romain ; Lincke, Alisa ; Milrad, Marcelo ; Forsgärde, Elin-Sofie ; Elmqvist, Carina

Smart Learning Environments, 2018, Vol.5(1), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2196-7091 ; DOI: 10.1186/s40561-018-0074-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application for Customisable Interaction with Physical Objects: A Tool for Speech and Language Therapists

Herault, Romain Christian; Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för medieteknik (ME)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing Attractive Information Landscapes for the Mapping of Cultural Events Using Web and Mobile Technologies: Uppföljningsseminarium av fakultetsöverskridande project, 22 mars 2018

Herault, Romain Christian ; Lundman, Madeleine ; Golub, Koraljka ; Milrad, Marcelo; Library and Information Science, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM) ; Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV) ; Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increasing visibility of culture through online information services: The case of Småland

Golub, Koraljka ; Lundman, Madeleine ; Milrad, Marcelo ; Herault, Romain Christian

BOBCATSSS 2019: The 27th symposium, 22-24 January 2019, Osijek, Croatia

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increasing visibility of culture through online information services: The case of Småland

Golub, Koraljka ; Herault, Romain Christian ; Lundman, Madeleine ; Milrad, Marcelo

Presented at iConference 2019: Inform, include, inspire. March 31 - April 3, Maryland, USA

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualizing learners’ navigation behaviour using 360 degrees interactive videos

Lincke, Alisa ; Lozano Prieto, David ; Herault, Romain Christian ; Forsgärde, Elin-Sofie ; Milrad, Marcelo

Proceedings of the 15th International Conference on Web Information Systems and Technologies, pp.358-364

DOI: 10.5220/0008356203580364

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Herault, Romain Christian
  2. Milrad, Marcelo
  3. Lundman, Madeleine
  4. Golub, Koraljka
  5. Lincke, Alisa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...