skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 145  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining value chain architectures: Linking strategic value creation to operational supply chain design

Holweg, Matthias ; Helo, Petri

International Journal of Production Economics, Jan, 2014, Vol.147, p.230(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining value chain architectures: Linking strategic value creation to operational supply chain design

Holweg, Matthias ; Helo, Petri

International Journal of Production Economics, Jan, 2014, Vol.147, p.230(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive fuzzy vendor managed inventory control for mitigating the Bullwhip effect in supply chains

Kristianto, Yohanes ; Helo, Petri ; Jiao, Jianxin (Roger) ; Sandhu, Maqsood

European Journal of Operational Research, Jan 16, 2012, Vol.216(2), p.346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03772217 ; E-ISSN: 18726860

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining value chain architectures linking strategic value creation to operational supply chain design

Holweg, Matthias; Helo, Petri

International journal of production economics, 2014, Vol.147(2), pp.230-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining value chain architectures: Linking strategic value creation to operational supply chain design

Holweg, Matthias ; Helo, Petri

International Journal of Production Economics, January 2014, Vol.147, pp.230-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273 ; DOI: 10.1016/j.ijpe.2013.06.015

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining value chain architectures: Linking strategic value creation to operational supply chain design

Holweg, Matthias ; Helo, Petri

International Journal of Production Economics, Jan 2014, Vol.147, p.230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09255273 ; E-ISSN: 18737579

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joint optimization for coordinated configuration of product families and supply chains by a leader-follower Stackelberg game

Yang, Dong ; Jiao, Jianxin (Roger) ; Ji, Yangjian ; Du, Gang ; Helo, Petri ; Valente, Anna

European Journal of Operational Research, 1 October 2015, Vol.246(1), pp.263-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217 ; DOI: 10.1016/j.ejor.2015.04.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IoT powered servitization of manufacturing – an exploratory case study

Rymaszewska, Anna ; Helo, Petri ; Gunasekaran, Angappa

International Journal of Production Economics, October 2017, Vol.192, pp.92-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273 ; DOI: 10.1016/j.ijpe.2017.02.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IoT powered servitization of manufacturing an exploratory case study

Rymaszewska, Anna; Helo, Petri ; Gunasekaran, Angappa

International journal of production economics, 2017, pp. 92-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building the "triple r" in global manufacturing

Kristianto, Yohanes; Gunasekaran, Angappa ; Helo, Petri

International journal of production economics, 2017, Vol.183, pp. 607-619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building the "Triple R" in global manufacturing

Kristianto, Yohanes ; Gunasekaran, Angappa ; Helo, Petri

International Journal of Production Economics, January 2017, Vol.183, pp.607-619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273 ; DOI: 10.1016/j.ijpe.2015.12.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Methodology Integrating Petri Nets and Knowledge-based Systems to Support Process Family Planning

Zhang, Linda ; Xu, Qianli ; Helo, Petri

International Journal of Production Research, 15 September 2011, p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7543 ; E-ISSN: 1366-588X ; DOI: 10.1080/00207543.2011.555787

Toàn văn sẵn có

13
Defining value chain architectures: Linking strategic value creation to operational supply chain design
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining value chain architectures: Linking strategic value creation to operational supply chain design

Holweg, Matthias ; Helo, Petri

International Journal of Production Economics, 01/2014, Vol.147, PB, pp.230-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09255273 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.06.015

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information dependencies within product architecture: prospects of complexity reduction

Helo, Petri

Journal of Manufacturing Technology Management, 2011, Vol.22(3), pp.314-329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741038X ; DOI: 10.1108/17410381111112693

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The varying roles of governance mechanisms on ex-post transaction costs and relationship commitment in buyer-supplier relationships.(Report)

Shahzad, Khuram ; Ali, Tahir ; Takala, Josu ; Helo, Petri ; Zaefarian, Ghasem

Industrial Marketing Management, 2018, Vol.71, p.135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501 ; DOI: 10.1016/j.indmarman.2017.12.012

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining the impact of reconfigurable manufacturing systems on environmental performance: The role of top management and organizational culture

Dubey, R. ; Gunasekaran, Angappa ; helo, Petri ; Papadopoulos, Thanos ; Childe, S. ; Sahay, B.

Dubey, R. and Gunasekaran, Angappa and helo, Petri and Papadopoulos, Thanos and Childe, S. and Sahay, B. (2016) Explaining the impact of reconfigurable manufacturing systems on environmental performance: The role of top management and organizational culture. Journal of Cleaner Production, . [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526

Toàn văn sẵn có

17
Adaptive fuzzy vendor managed inventory control for mitigating the Bullwhip effect in supply chains
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive fuzzy vendor managed inventory control for mitigating the Bullwhip effect in supply chains

Kristianto, Yohanes ; Helo, Petri ; Jiao, Jianxin (Roger) ; Sandhu, Maqsood

European Journal of Operational Research, 1/2012, Vol.216(2), pp.346-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03772217 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2011.07.051

Toàn văn sẵn có

18
IoT powered servitization of manufacturing – an exploratory case study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IoT powered servitization of manufacturing – an exploratory case study

Rymaszewska, Anna ; Helo, Petri ; Gunasekaran, Angappa

International Journal of Production Economics, 10/2017, Vol.192, C, pp.92-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09255273 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2017.02.016

Toàn văn sẵn có

19
Building the “Triple R” in global manufacturing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building the “Triple R” in global manufacturing

Kristianto, Yohanes ; Gunasekaran, Angappa ; Helo, Petri

International Journal of Production Economics, 01/2017, Vol.183, PC, pp.607-619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09255273 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.12.011

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product architecture modularity implications for operations economy of green supply chains

Kristianto, Yohanes ; Helo, Petri

Transportation Research Part E, October 2014, Vol.70, pp.128-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1366-5545 ; DOI: 10.1016/j.tre.2014.06.019

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 145  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (111)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (9)
 2. 2007đến2009  (13)
 3. 2010đến2012  (16)
 4. 2013đến2016  (74)
 5. Sau 2016  (33)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (131)
 2. Swedish  (8)
 3. Finnish  (6)
 4. Korean  (3)
 5. French  (2)
 6. German  (2)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Helo, Petri
 2. Helo, P
 3. Kristianto, Yohanes
 4. Gunasekaran, Angappa
 5. Petri Helo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...