skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Child Policy Post-UN Convention on the Rights of the Child: Vulnerable Children's Welfare in Sweden

Heimer, Maria ; Palme, Joakim

Journal of Social Policy, Jul 2016, Vol.45(3), pp.435-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472794 ; E-ISSN: 14697823 ; DOI: 10.1017/S0047279415000744

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of a natural extract of chicken combs with a high content of hyaluronic acid (Hyal-Joint®) on pain relief and quality of life in subjects with knee osteoarthritis: a pilot randomized double-blind placebo-controlled trial

Schwartz Howard ; Valdeon Anita ; Heimer Maria ; Kalman Douglas S ; Sheldon Eric

Nutrition journal, 01 January 2008, Vol.7(1), p.3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-2891 ; E-ISSN: 1475-2891 ; DOI: 10.1186/1475-2891-7-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing Fieldwork in China

Heimer, Maria ; Thøgersen, Stig; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 91114 97 7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

To create motivation for writing texts: How the introduction of the writing task affects the result
Att skapa motivation till att skriva texter: Hur introduktionen av skrivuppgiften påverkar resultatet

Heimer, Maria; Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of a natural extract of chicken combs with a high content of hyaluronic acid (Hyal-Joint.sup.[R].sup.) on pain relief and quality of life in subjects with knee osteoarthritis: a pilot randomized double-blind placebo-controlled trial.(Research)

Kalman, Douglas S. ; Heimer, Maria ; Valdeon, Anita ; Schwartz, Howard ; Sheldon, Eric

Nutrition Journal, Jan 21, 2008, Vol.7(3), p.3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-2891

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Luận án, luận văn  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Heimer, Maria
 2. Heimer, M
 3. Valdeon, Anita
 4. Schwartz, Howard
 5. Kalman, Douglas S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...