skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blacks’ Death Rate Due to Circulatory Diseases Is Positively Related to Whites’ Explicit Racial Bias: A Nationwide Investigation Using Project Implicit

Leitner, JB ; Hehman, E ; Ayduk, O ; Mendoza-Denton, R

Toàn văn sẵn có

2
Amygdala Responsivity to High-Level Social Information from Unseen Faces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amygdala Responsivity to High-Level Social Information from Unseen Faces

Freeman, J. B. ; Stolier, R. M. ; Ingbretsen, Z. A. ; Hehman, E. A.

Journal of Neuroscience, 08/06/2014, Vol.34(32), pp.10573-10581 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5063-13.2014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial bias is associated with ingroup death rate for Blacks and Whites: Insights from Project Implicit

Leitner, JB ; Hehman, E ; Ayduk, O ; Mendoza-Denton, R

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Leitner, JB
  2. Ayduk, O
  3. Hehman, E
  4. Mendoza-Denton, R
  5. Stolier, RM

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...