skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sexual politics and the Newbery Medal

Hearn, Michael Patrick

American Libraries, March, 1997, Vol.28(3), p.39(2)

ISSN: 0002-9769

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Toto, I've a Feeling We're Not in Kansas City Anymore ... or Detroit ... or Washington, DC!"

Hearn, Michael Patrick

The Horn Book Magazine, Jan, 2001, Vol.77(1), p.16

ISSN: 0018-5078

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Those Maxfield Parrish Blues.(Pennsylvania Academy of the Fine Arts, Philadelphia, PA)

Hearn, Michael Patrick

The Horn Book Magazine, Jan, 2000, Vol.76(1), p.110

ISSN: 0018-5078

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Next, they'll all be reading 'Huckleberry Finn.' (response to the charge of racism in the book) (includes Mark Twain letter) (letter)

Hearn, Michael Patrick

The New York Times, March 25, 1985, Vol.134, p.20(N) pA18(L)

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

MASTERS OF THEIR UNIVERSES.(Book World)

Hearn, Michael Patrick

The Washington Post, Dec 7, 1997, p.X19

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Picturing the Holidays.(Book World)

Hearn, Michael Patrick

The Washington Post, Dec 12, 1999, p.X15

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

FOREVER YOUNG.(Book World)

Hearn, Michael Patrick

The Washington Post, May 3, 1998, p.X15

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

PICTURE BOOKS.(Book World)

Hearn, Michael Patrick

The Washington Post, May 5, 1996, p.X16

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHILDREN'S BOOKS.(Book World)

Hearn, Michael Patrick

The Washington Post, Sept 13, 1998, p.X06

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE LOOK OF A CLASSIC.(Book World)

Hearn, Michael Patrick

The Washington Post, May 4, 1997, p.X15

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frederick's fables: a Leo Lionni treasury of favorite stories

Hearn, Michael Patrick

The New York Times, Dec 22, 1985, Vol.135, p.24

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Home in the sky

Hearn, Michael Patrick

The New York Times, Dec 30, 1984, Vol.134, p.19

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Masterworks of children's literature

Hearn, Michael Patrick

The Washington Post, May 13, 1984, Vol.107, p.BW17

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Wonderful Wizard of Oz: A Commemorative Pop-up.(Review)(Children's Review)(Brief Article)

Hearn, Michael Patrick

The Horn Book Magazine, Sept, 2000, Vol.76(5), p.547

ISSN: 0018-5078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hearn, Michael Patrick
  2. Hearn, Michael
  3. Hearn, M
  4. Michael Patrick Hearn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...