skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 155  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilinguality in digital libraries

He, Daqing

The Electronic Library, 06 April 2012, Vol.30(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/el.2012.26330baa.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilingual needs and expectations in digital libraries

Wu, Dan ; He, Daqing ; Luo, Bo

The Electronic Library, 06 April 2012, Vol.30(2), pp.182-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471211221322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Enhancing Clinical Decision Support Systems with Public Knowledge Bases
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing Clinical Decision Support Systems with Public Knowledge Bases

Zhang, Danchen ; He, Daqing

Data and Information Management, 09/29/2017, Vol.1(1), pp.49-60 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2543-9251 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1515/dim-2017-0005

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing query translation with relevance feedback in translingual information retrieval

He, Daqing ; Wu, Dan

Information Processing and Management, 2011, Vol.47(1), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2009.09.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of relevance feedback techniques in interactive multilingual information access

Wu, Dan ; He, Daqing ; Xu, Xiaomei

Library Hi Tech, 31 August 2012, Vol.30(3), pp.523-544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831 ; E-ISSN: 2054-166X ; DOI: 10.1108/07378831211266645

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facilitating image exploratory search with relations

Li, Qi ; He, Daqing

Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 2011, Vol.48(1), pp.1-4

ISSN: 0044-7870 ; E-ISSN: 1550-8390 ; DOI: 10.1002/meet.2011.14504801247

Toàn văn sẵn có

7
Semantic Clustering Based Relevance Language Model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Clustering Based Relevance Language Model

Pu, Qiang ; He, Daqing

Information Technology Journal, 2/1/2010, Vol.9(2), pp.236-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18125638 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3923/itj.2010.236.246

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single-tubular gas protection fiber thermal treatment device

He Daqing

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electric heating tube with high heat exchanging efficiency

He Daqing

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

End moisture-proof structure of electric heating tube

He Daqing

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single-pipe type gas-shielded fiber heat treatment device

He Daqing

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-impact flow-equalizing device of electric heater

He Daqing

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooling type electrode device

He Daqing

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact resistant current-sharing device of electric heater

He Daqing

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flow equalizing device of electric gas heater

He Daqing

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jacketed backflow type electric heating device

He Daqing

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

End part dampproof structure for electric heating pipe

He Daqing

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explosion-proof electric box door cover hinge device

He Daqing

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooled electrode device

He Daqing

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flow equalization device for air electric heater

He Daqing

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 155  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (27)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (3)
 2. 2003đến2005  (11)
 3. 2006đến2009  (11)
 4. 2010đến2013  (73)
 5. Sau 2013  (56)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (146)
 2. Chinese  (78)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. He Daqing
 2. He, Daqing
 3. He, D.
 4. Lin Boning
 5. Wang Haoyun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...