skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Kalman filtering and neural networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kalman filtering and neural networks

Haykin, Simon S.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17882

Truy cập trực tuyến

2
Cognitive Dynamic Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive Dynamic Systems

Haykin, Simon S.

ISBN10: 0521114365 ; ISBN13: 9780521114363 ; E-ISBN10: 113911249X ; E-ISBN13: 9781139112499

Toàn văn sẵn có

3
Fundamentals of Cognitive Radio
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of Cognitive Radio

Haykin, Simon S.

ISBN10: 1118302966 ; ISBN13: 9781118302965 ; E-ISBN10: 1119405831 ; E-ISBN13: 9781119405832

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Haykin, Simon S
  2. Haykin, Simon
  3. Setoodeh, Peyman

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...