skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A formal modelling of control processes

Dindeleux, Régis ; Berrah, Lamia ; Haurat, Alain

European Journal of Operational Research, 1998, Vol.109(2), pp.377-389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217 ; E-ISSN: 1872-6860 ; DOI: 10.1016/S0377-2217(98)00064-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information system design using a project approach

SCHWEYER, BETTINA ; HAURAT, ALAIN

Journal of Intelligent Manufacturing, 1997, Vol.8(1), pp.15-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-5515 ; E-ISSN: 1572-8145 ; DOI: 10.1023/A:1018536216561

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Haurat, A.
  2. HAURAT, ALAIN
  3. SCHWEYER, BETTINA
  4. Dindeleux, R
  5. Schweyer, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...