skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Can We Make a Difference? Prejudice Towards Asylum Seekers in Australia and the Effectiveness of Antiprejudice Interventions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can We Make a Difference? Prejudice Towards Asylum Seekers in Australia and the Effectiveness of Antiprejudice Interventions

Pedersen, Anne ; Hartley, Lisa K.

Journal of Pacific Rim Psychology, 06/2015, Vol.9(1), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1834-4909 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/prp.2015.1

Toàn văn sẵn có

2
Asylum Seekers and Resettled Refugees in Australia: Predicting Social Policy Attitude From Prejudice Versus Emotion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asylum Seekers and Resettled Refugees in Australia: Predicting Social Policy Attitude From Prejudice Versus Emotion

Hartley, Lisa K. ; Pedersen, Anne

Journal of Social and Political Psychology, 07/10/2015, Vol.3(1), pp.179-197 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2195-3325 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5964/jspp.v3i1.476

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
False Beliefs About Asylum Seekers to Australia: The Role of Confidence in Such Beliefs, Prejudice, and the Third Person Effect
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

False Beliefs About Asylum Seekers to Australia: The Role of Confidence in Such Beliefs, Prejudice, and the Third Person Effect

Pedersen, Anne ; Hartley, Lisa K.

Journal of Pacific Rim Psychology, 2017, Vol.11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1834-4909 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/prp.2017.5

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asylum seekers and resettled refugees in Australia: Predicting social policy attitude from prejudice versus emotion

Hartley, Lisa K. ; Pedersen, Anne; Leibniz Institut für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID); Leibniz Institut für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID)

DOI: 10.23668/PSYCHARCHIVES.1695 ; ISSN: 2195-3325

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asylum seekers and resettled refugees in Australia: Predicting social policy attitude from prejudice versus emotion

Hartley, Lisa K. ; Pedersen, Anne; Leibniz Institut für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID); Leibniz Institut für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID)

DOI: 10.23668/PSYCHARCHIVES.1563 ; ISSN: 2195-3325

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pedersen, Anne
  2. Hartley, Lisa K.
  3. Hartley, Lisa
  4. Pedersen, A
  5. Hartley, L.K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...