skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of copy number variants in horses

Doan, Ryan ; Cohen, Noah ; Harrington, Jessica ; Veazey, Kylee ; Veazy, Kylee ; Juras, Rytis ; Cothran, Gus ; Mccue, Molly E ; Skow, Loren ; Dindot, Scott V

Genome research, May 2012, Vol.22(5), pp.899-907 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1549-5469 ; PMID: 22383489 Version:1 ; DOI: 10.1101/gr.128991.111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thinking Through Diversity

Harrington, Jessica

Journal of Museum Education, 01 September 2009, Vol.34(3), pp.203-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1059-8650 ; E-ISSN: 2051-6169 ; DOI: 10.1080/10598650.2009.11510637

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and feasibility of a memory intervention with focus on self-management for cognitive impairment in epilepsy

Caller, Tracie A ; Secore, Karen L ; Ferguson, Robert J ; Roth, Robert M ; Alexandre, Faith P ; Henegan, Patricia L ; Harrington, Jessica J ; Jobst, Barbara C

Epilepsy & Behavior, March 2015, Vol.44, pp.192-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1525-5050 ; E-ISSN: 1525-5069 ; DOI: 10.1016/j.yebeh.2014.12.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nramp1 deletion does not confer susceptibility to Rhodococcus equi infection in mice

Cohen, Noah ; Harrington, Jessica ; Gros, Philippe ; Del Castro, Lucero ; Meyer, Dianna ; Martens, Ronald

Immunogenetics, 2004, Vol.56(1), pp.65-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-7711 ; E-ISSN: 1432-1211 ; DOI: 10.1007/s00251-004-0670-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Harrington, Jessica
 2. Harrington, J
 3. Cohen, Noah
 4. Veazy, Kylee
 5. Doan, Ryan

theo chủ đề:

 1. Animals
 2. Medicine
 3. Horses
 4. Mammals
 5. Humans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...