skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Knowledge-based Semantic Measures : From Theory to Applications
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge-based Semantic Measures : From Theory to Applications

Harispe, Sébastien

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons (MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences)

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sébastien ; Delsuc, Frédéric ; Douzery, Emmanuel J. P; Murphy, William J. (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(9), p.e22594 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The semantic measures library and toolkit: fast computation of semantic similarity and relatedness using biomedical ontologies

Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky

Bioinformatics, 2014, Vol. 30(5), pp.740-742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btt581

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Truth selection for truth discovery models exploiting ordering relationship among values

Beretta, Valentina ; Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Mougenot, Isabelle

Knowledge-Based Systems, 01 November 2018, Vol.159, pp.298-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-7051 ; E-ISSN: 1872-7409 ; DOI: 10.1016/j.knosys.2018.06.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast and reliable inference of semantic clusters

Fiorini, Nicolas ; Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky ; Ranwez, Vincent

Knowledge-Based Systems, 01 November 2016, Vol.111, pp.133-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-7051 ; E-ISSN: 1872-7409 ; DOI: 10.1016/j.knosys.2016.08.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An information theoretic approach to improve semantic similarity assessments across multiple ontologies

Batet, Montserrat ; Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Sánchez, David ; Ranwez, Vincent

Information Sciences, 01 November 2014, Vol.283, pp.197-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; E-ISSN: 1872-6291 ; DOI: 10.1016/j.ins.2014.06.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework for unifying ontology-based semantic similarity measures: A study in the biomedical domain

Harispe, Sébastien ; Sánchez, David ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky

Journal of Biomedical Informatics, April 2014, Vol.48, pp.38-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-0464 ; E-ISSN: 1532-0480 ; DOI: 10.1016/j.jbi.2013.11.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast and reliable inference of semantic clusters

Fiorini, Nicolas ; Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky ; Ranwez, Vincent

Knowledge-Based Systems, 01 November 2017, Vol.111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-7051 ; E-ISSN: 1872-7409

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Measures for the Comparison of Units of Language, Concepts or Instances from Text and Knowledge Base Analysis

Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky

Arxiv ID: 1310.1285

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Measures for the Comparison of Units of Language, Concepts or Instances from Text and Knowledge Base Analysis

Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky; Montmain, Jacky (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 24, 2016

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An information theoretic approach to improve semantic similarity assessments across multiple ontologies

Batet, Montserrat ; Harispe, Sebastien ; Ranwez, Sylvie ; Sanchez, David ; Ranwez, Vincent

Information Sciences, Nov 1, 2014, Vol.283, p.197(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An information theoretic approach to improve semantic similarity assessments across multiple ontologies

Batet, Montserrat ; Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Sánchez, David ; Ranwez, Vincent; Ranwez, Sylvie (Editor)

Information Sciences, 01 November 2014, Vol.283, pp.197-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; E-ISSN: 1872-6291

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Theoretical Framework To Generic Semantic Measures Library

Harispe, Sébastien ; Janaqi, Stefan ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky

On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2013 Workshops, 31 July 2013, Vol.8186, pp.739-742 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-41033-8_98

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Measures Based on RDF Projections: Application to Content-Based Recommendation Systems

Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky

On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2013 Conferences, 2013, Vol.8185, pp.606-615

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Étude d’un modèle d’inférence de connaissances à partir de textes.

Jean, Pierre-Antoine ; Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Bellot, Patrice ; Montmain, Jacky; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications)

DOI: 10.24348/coria.2017.10 ; Related DOI: 10.24348/coria.2017

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un modèle probabiliste pour la détection de l'incertitude dans le langage naturel.

Jean, Pierre-Antoine ; Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Bellot, Patrice ; Montmain, Jacky; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications), Association GRCE (Groupe de Recherche en Communication Ecrite)

DOI: 10.24348/sdnri.2016.14 ; Related DOI: 10.24348/sdnri.2016

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (3)
 3. 2014đến2015  (6)
 4. 2016đến2017  (5)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Harispe, Sébastien
 2. Ranwez, Sylvie
 3. Montmain, Jacky
 4. Harispe, Sebastien
 5. Harispe, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...