skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production of flaky Cu-based amorphous powders by a two-stage quenching technique, and their chemical and optical properties

Yamaguchi, H ; Oguchi, M ; Harakawa, Y ; Inoue, A ; Masumoto, T

Materials Science & Engineering A, 1994, Vol.181, pp.1383-1386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/0921-5093(94)90869-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Oguchi, M
  2. Yamaguchi, H
  3. Inoue, A
  4. Masumoto, T
  5. Harakawa, Y

theo chủ đề:

  1. Engineering

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...