skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Game design as marketing: How game mechanics create demand for virtual goods

Lehdonvirta, V ; Hamari, J

International Journal of Business Science and Applied Management, 01 January 2010, Vol.5(1), pp.14-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1753-0296 ; E-ISSN: 1753-0296

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gamification of the work floor : a literature review of gamifying production and logistics operations

Warmelink, HJG ; Koivisto, J ; Mayer, IS ; Vesa, M ; Hamari, J; Academy for Digital Entertainment

Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences, 2018, Issue 51, pp.1108-1117

ISBN: 9780998133119

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hamari, J.
  2. Koivisto, J
  3. Academy for Digital Entertainment
  4. Mayer, IS
  5. Warmelink, HJG

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...