skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
“命定”视野下的“治道”:王充治道伦理论 - "Governance" from the Perspective of "Destiny" —— an Ethical Interpretation of Wang Chong's Rule
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“命定”视野下的“治道”:王充治道伦理论 - "Governance" from the Perspective of "Destiny" —— an Ethical Interpretation of Wang Chong's Rule

龙倩 ; LONG Qian

华侨大学学报:哲学社会科学版 - Journal of Huaqiao University(Humanities & Social Science), 2016, Issue 02, pp.19-27

ISSN: 1006-1398

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zhong Yue Guanxi Yanbian Sishi Nian (Forty Years of Changing Relations Between China and Vietnam)

Womack, Brantly

Pacific Affairs, Fall, 1994, Vol.67(3), p.438(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Conflict Management and Resolution.(Book Review)(Brief Article)

Reference & Research Book News, Feb, 2002, Vol.17, p.113

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communication and Global Society.(Book Review)(Brief Article)

Reference & Research Book News, August, 2000, Vol.15, p.171

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations of intercultural communication. (reprint, 1998).(Brief Article)(Book Review)

Reference & Research Book News, Feb, 2006

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ming, Guo
  2. Brantly Womack
  3. Womack, Brantly
  4. LONG Qian
  5. 龙倩

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...