skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 106  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moulded die of regulator cubicle observation window sealing strip

Guo Fengxiang

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atomic structure and viscosity behavior in Cu.sub.37Sb.sub.63 and Cu.sub.20Sb.sub.80 melts.(Report)

Guo, Fengxiang ; Tian, Yu ; Zheng, Hongliang ; Li, Tongtong ; Liu, Xiaobei ; Xu, Xiaomei ; Qin, Jingyu ; Qin, Xubo ; Tian, Xuelei

Materials Letters, March 15, 2013, Vol.95, p.128(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abnormal resistivity behavior of Cu–Ni and Cu–Co alloys in undercooled liquid state

Guo, Fengxiang ; Lu, Ting ; Qin, Jingyu ; Zheng, Hongliang ; Tian, Xuelei

Physica B: Physics of Condensed Matter, 01 November 2012, Vol.407(21), pp.4108-4113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-4526 ; E-ISSN: 1873-2135 ; DOI: 10.1016/j.physb.2012.06.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of liquid Cu–Sb alloys by ab initio molecular dynamics simulations, high temperature X-ray diffraction, and resistivity

Guo, Fengxiang ; Tian, Yu ; Qin, Jingyu ; Xu, Rongfu ; Zhang, Yong ; Zheng, Hongliang ; Lv, Ting ; Qin, Xubo ; Tian, Xuelei ; Sun, Yucheng

Journal of Materials Science, 2013, Vol.48(12), pp.4438-4445 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-013-7262-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A diamond/graphite nanoplatelets electrode for anodic stripping voltammetric trace determination of Zn(II), Cd(II), Pb(II) and Cu(II)

Zhai, Zhaofeng ; Huang, Nan ; Zhuang, Hao ; Liu, Lusheng ; Yang, Bing ; Wang, Chun ; Gai, Zhigang ; Guo, Fengxiang ; Li, Zhengjun ; Jiang, Xin

Applied Surface Science, 01 November 2018, Vol.457, pp.1192-1201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; E-ISSN: 1873-5584 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2018.06.266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folding mineral water bottle subpackaging basket

Guo Fengxiang

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel electric cabinet

Guo Fengxiang

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种防雨配电箱
Anti-rain power distribution box

Guo Fengxiang

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electric appliance cabinet with adjust stabilizer blade

Guo Fengxiang

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel sealing strip of regulator cubicle observation window

Guo Fengxiang

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A sealing strip for regulator cubicle observation window

Guo Fengxiang

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two regulator cubicles that open door

Guo Fengxiang

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Induction heating type nonmetal smelting method and system used thereby

Guo Fengxiang

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A composite mold for processing regulator cubicle observation window sealing strip

Guo Fengxiang

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulator cubicle with observation window

Guo Fengxiang

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wavelet-Based Correlation Identification of Scales and Locations between Landscape Patterns and Topography in Urban-Rural Profiles: Case of the Jilin City, China

Wu, Qiong ; Guo, Fengxiang ; Li, Hongqing

Remote Sensing, Oct 2018, Vol.10(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20724292 ; DOI: 10.3390/rs10101653

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring landscape pattern in three dimensional space

Wu, Qiong ; Guo, Fengxiang ; Li, Hongqing ; Kang, Jingyu

Landscape and Urban Planning, November 2017, Vol.167, pp.49-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-2046 ; E-ISSN: 1872-6062 ; DOI: 10.1016/j.landurbplan.2017.05.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Design and Experimental Research on Deep Water Pressure Resistance System of Argo Float
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and Experimental Research on Deep Water Pressure Resistance System of Argo Float

Wu, Hanling ; Liu, Yanjun ; Xue, Gang ; Guo, Fengxiang ; Li, Zhitong ; Liu, Mengchao

Journal of Coastal Research, 9/1/2018, Vol.83(sp1), p.116 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.2112/SI83-019.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and Experimental Research on Deep Water Pressure Resistance System of Argo Float.(Report)

Wu, Hanling ; Liu, Yanjun ; Xue, Gang ; Guo, Fengxiang ; Li, Zhitong ; Liu, Mengchao

Journal of Coastal Research, 2018, Issue 83, p.116(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0749-0208 ; DOI: 10.2112/S183-019.1

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new investigated method on hot tearing behavior in aluminum alloys

Xu, Rongfu ; Zheng, Hongliang ; Guo, Fengxiang ; Ding, Supei ; Tian, Xuelei

Russian Journal of Non-Ferrous Metals, 2013, Vol.54(5), pp.377-382 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1067-8212 ; E-ISSN: 1934-970X ; DOI: 10.3103/S106782121305009X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 106  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (19)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2009  (7)
 3. 2010đến2011  (6)
 4. 2012đến2014  (22)
 5. Sau 2014  (69)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (87)
 2. Bài báo  (19)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (104)
 2. Chinese  (76)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Guo Fengxiang
 2. Guo, Fengxiang
 3. Guo, F.
 4. Guo, Fx
 5. Ge Zhigang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...