skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
P25 - Scoring Method for The Collapse Vulnerability Assessment of R/C Buildings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

P25 - Scoring Method for The Collapse Vulnerability Assessment of R/C Buildings

Gulay, F.G. ; K.Kaptan, E.I. ; Bal, S.S. ; Tezcan, S.S.

Procedia Engineering, 2011, Vol.14, C, pp.1219-1228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18777058 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2011.07.153

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Damage and failure pattern of prefabricated structures after major earthquakes in Turkey and shortfalls of the Turkish Earthquake code
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Damage and failure pattern of prefabricated structures after major earthquakes in Turkey and shortfalls of the Turkish Earthquake code

Arslan, M.H. ; Korkmaz, H.H. ; Gulay, F.G.

Engineering Failure Analysis, 6/2006, Vol.13(4), pp.537-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13506307 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2005.02.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gulay, F.G
  2. Arslan, M. H.
  3. Gulay, Fg
  4. Tezcan, S.S
  5. Korkmaz, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...