skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-throughput genome scanning in constant tension fluidic funnels

Griffis, Joshua W. ; Protozanova, Ekaterina ; Cameron, Douglas B. ; Meltzer, Robert H.

Lab on a Chip, 2012, Vol.13(2), pp.240-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-0197 ; E-ISSN: 1473-0189 ; DOI: 10.1039/c2lc40943g

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous DNA Stretching and Intercalation in Continuous Elongational Flow

Griffis, Joshua W ; Safranovitch, Mikhail M ; Vyas, Shilpi P ; Nicholson, Andrew ; Malkin, Gene ; Meltzer, Robert H

Biophysical Journal, 28 January 2014, Vol.106(2), pp.278a-279a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3495 ; E-ISSN: 1542-0086 ; DOI: 10.1016/j.bpj.2013.11.1630

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device for Stretching a Polymer in A Fluid Sample

Meltzer, Robert H ; Griffis, Joshua W

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STRUCTURES FOR NORMALIZING MULTI-PLANAR FLOW DISTRIBUTION WITHIN AN ELECTROCHEMICAL SEPARATION SYSTEM

Liang, Li-Shiang ; Griffis, Joshua W

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于在电化学分离系统内标准化多平面流动分配的结构
STRUCTURES FOR NORMALIZING MULTI-PLANAR FLOW DISTRIBUTION WITHIN AN ELECTROCHEMICAL SEPARATION SYSTEM

Liang LI-Shiang ; Griffis Joshua W

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device for stretching a polymer in a fluid sample

Meltzer Robert H ; Griffis Joshua W

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE FOR STRETCHING A POLYMER IN A FLUID SAMPLE

Meltzer Robert H ; Griffis Joshua W

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE FOR STRETCHING A POLYMER IN A FLUID SAMPLE

Meltzer Robert H ; Griffis Joshua W

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intercalation methods and devices

Meltzer Robert H ; Griffis Joshua W

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERCALATION METHODS AND DEVICES

Meltzer Robert H ; Griffis Joshua W

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structures for normalizing multi-planar flow distribution within an electrochemical separation system

Liang, Li-Shiang ; Griffis, Joshua W

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE POUR PUCE MICROFLUIDIQUE
INTERFACE FOR MICROFLUIDIC CHIP

Meltzer, Robert, H ; Griffis, Joshua, W

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single molecule DNA intercalation in continuous homogenous elongational flow

Griffis, Joshua W. ; Safranovitch, Mikhail M. ; Vyas, Shilpi P. ; Gerrin, Sean ; Protozanova, Ekaterina ; Malkin, Gene ; Meltzer, Robert H.

Lab on a Chip, 2014, Vol.14(19), pp.3881-3893 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-0197 ; E-ISSN: 1473-0189 ; DOI: 10.1039/c4lc00781f

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A lab-on-chip for biothreat detection using single-molecule DNA mapping

Meltzer, Robert H. ; Krogmeier, Jeffrey R. ; Kwok, Lisa W. ; Allen, Richard ; Crane, Bryan ; Griffis, Joshua W. ; Knaian, Linda ; Kojanian, Nanor ; Malkin, Gene ; Nahas, Michelle K. ; Papkov, Vyacheslav ; Shaikh, Saad ; Vyavahare, Kedar ; Zhong, Qun ; Zhou, Yi ; Larson, Jonathan W. ; Gilmanshin, Rudolf

Lab on a Chip, 2011, Vol.11(5), pp.863-873 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-0197 ; E-ISSN: 1473-0189 ; DOI: 10.1039/c0lc00477d

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

减小体积的电氯化电池及其制造方法
REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Griffis Joshua W ; Liang LI-Shiang ; Beddoes Paul ; Green Andrew ; Dukes Simon ; Telepciak Jacob

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced Volume Electrochlorination Cells And Methods Of Manufacturing Same

Griffis, Joshua W ; Liang, Li-Shiang ; Beddoes, Paul ; Green, Andrew ; Dukes, Simon P ; Telepciak, Jacob

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

减小体积的电氯化电池及其制造方法
REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Beddoes Paul ; Liang LI-Shiang ; Green Andrew ; Telepciak Jacob ; Griffis Joshua W ; Dukes Simon

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (4)
 4. 2014đến2015  (7)
 5. Sau 2015  (29)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (38)
 2. Bài báo  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. Biophysical Journal  (1)
 2. Lab Chip  (2)
 3. Lab On a Chip  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (40)
 2. French  (18)
 3. German  (9)
 4. Chinese  (4)
 5. Korean  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Griffis, Joshua W.
 2. Liang, Li-Shiang
 3. Griffis Joshua W
 4. Dukes, Simon
 5. Green, Andrew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...