skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving virus production through quasispecies genomic selection and molecular breedings

Pérez Rodríguez, Francisco Javier ; D'Andrea, Lucia ; Castellarnau Serra, Montserrat De ; Costafreda Salvany, M. Isabel ; Guix Arnau, Susana ; Ribes Mora, Enric ; Quer, Josep ; Gregori Font, Josep ; Bosch, Albert ; Pintó Solé, Rosa María

https://doi.org/10.1038/srep35962 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-2322

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Methods for the Modelling of Label-Free Shotgun Proteomic Data in Cell Line Biomarker Discovery

Gregori Font, Josep; Universitat De Barcelona. Departament D'Estadística ; Sànchez, Àlex (Sànchez Pla) ; Villanueva I Cardús, Josep ; Ocaña I Rebull, Jordi

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Methods for the Modelling of Label-Free Shotgun Proteomic Data in Cell Line Biomarker Discovery

Gregori Font, Josep; Sànchez, Àlex (Sànchez Pla) ; Villanueva I Cardús, Josep ; Ocaña I Rebull, Jordi ; Universitat De Barcelona. Departament D'Estadística

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving virus production through quasispecies genomic selection and molecular breedings

Pérez Rodríguez, Francisco Javier, - ; D'Andrea, Lucia ; Castellarnau, Montserrat De ; Costafreda Salvany, M. Isabel ; Guix Arnau, Susana ; Ribes Mora, Enric ; Quer, Josep ; Gregori Font, Josep ; Bosch, Albert ; Pintó Solé, Rosa María; Universitat De Barcelona

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving virus production through quasispecies genomic selection and molecular breedings

Pérez Rodríguez, Francisco Javier, - ; D'Andrea, Lucia ; Castellarnau Serra, Montserrat De ; Costafreda Salvany, M. Isabel ; Guix Arnau, Susana ; Ribes Mora, Enric ; Quer, Josep ; Gregori Font, Josep ; Bosch, Albert ; Pintó Solé, Rosa María; Universitat De Barcelona

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving virus production through quasispecies genomic selection and molecular breedings

Pérez Rodríguez, Francisco Javier, - ; D'Andrea, Lucia ; Castellarnau Serra, Montserrat De ; Costafreda Salvany, M. Isabel ; Guix Arnau, Susana ; Ribes Mora, Enric ; Quer, Josep ; Gregori Font, Josep ; Bosch, Albert ; Pintó Solé, Rosa María; Universitat De Barcelona

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gregori Font, Josep
  2. D'Andrea, Lucia
  3. Guix Arnau, Susana
  4. Quer, Josep
  5. Ribes Mora, Enric

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...