skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.819  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

McLeod Ernest Chitiyo

Green, Andrew

The Lancet, 18 July 2015, Vol.386(9990), pp.242-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(15)61272-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violence in Burundi triggers refugee crisis

Green, Andrew

The Lancet, 15 August 2015, Vol.386(9994), pp.639-640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(15)61489-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frontline: Responding to Malawi's health needs

Green, Andrew

The Lancet, 25 February 2017, Vol.389(10071), pp.788-788 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)30583-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2017 Roux Prize recipient announced: Samba Sow

Green, Andrew

The Lancet, 14 October 2017, Vol.390(10104), pp.e26-e26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)32662-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ebola emergency meeting establishes new control centre

Green, Andrew

The Lancet, 12 July 2014, Vol.384(9938), pp.118-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61147-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humanitarian crisis worsens as fighting escalates in Sudan

Green, Andrew

The Lancet, 26 January 2013, Vol.381(9863), pp.281-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)60118-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Margaret Mungherera

Green, Andrew

The Lancet, 25 March 2017, Vol.389(10075), pp.1188-1188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)30774-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prudence Mabele

Green, Andrew

The Lancet, 19 August 2017, Vol.390(10096), pp.732-732 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)32096-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kofi Annan

Green, Andrew

The Lancet, 29 September 2018, Vol.392(10153), pp.1110-1110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(18)32258-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New era for health in The Gambia?

Green, Andrew

The Lancet, 18 February 2017, Vol.389(10070), pp.684-684 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)30395-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HPV vaccine to be offered to boys in England

Green, Andrew

The Lancet, 04 August 2018, Vol.392(10145), pp.374-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31728-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gabon hopes new plan will plug health-care gaps

Green, Andrew

The Lancet, 14 May 2016, Vol.387(10032), pp.1985-1985 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)30521-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The African Population and Health Research Center

Green, Andrew

The Lancet, 28 October 2017, Vol.390(10106), pp.1940-1940 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)32735-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

West African countries focus on post-Ebola recovery plans

Green, Andrew

The Lancet, 19 November 2016, Vol.388(10059), pp.2463-2465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)32219-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NIH project focuses on integration of HIV and NCD care

Green, Andrew

The Lancet, 15 October 2016, Vol.388(10054), pp.1869-1869 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31846-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judith Lumley

Green, Andrew

The Lancet, 24 November 2018, Vol.392(10161), pp.2262-2262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(18)32941-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2017 Prince Mahidol Award winners announced

Green, Andrew

The Lancet, 18 November 2017, Vol.390(10109), pp.e39-e39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)32902-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lawrence Kaggwa

Green, Andrew

The Lancet, 06 October 2018, Vol.392(10154), pp.e10-e10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(18)32357-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new paradigm for the MRC Units in The Gambia and Uganda

Green, Andrew

The Lancet, 03 February 2018, Vol.391(10119), pp.418-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(18)30192-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yellow fever continues to spread in Angola

Green, Andrew

The Lancet, 18 June 2016, Vol.387(10037), pp.2493-2493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)30835-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.819  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (854)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (37)
 2. 1970đến1983  (34)
 3. 1984đến1995  (145)
 4. 1996đến2008  (572)
 5. Sau 2008  (1.028)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.656)
 2. French  (286)
 3. German  (275)
 4. Chinese  (22)
 5. Spanish  (19)
 6. Czech  (10)
 7. Korean  (9)
 8. Portuguese  (5)
 9. Hungarian  (4)
 10. Norwegian  (3)
 11. Polish  (2)
 12. Finnish  (2)
 13. Russian  (1)
 14. Danish  (1)
 15. Dutch  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Green, Andrew
 2. Green, A.
 3. Green, Andrew R.
 4. Ellis, Ian O.
 5. Green, Ar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...