skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mokytojų kūrybiškumo raiškos specifiniai ypatumai ir jų reikšmė edukacijos procese

Grakauskaitė-Karkockienė, Daiva

Pedagogika, 2016, Vol.121(1), pp.5-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1392-0340

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studentų kūrybiškumo, asmenybės bruožų ir gimimo eiliškumo sąsajos

Grakauskaitė-Karkockienė, Daiva

Acta Paedagogica Vilnensia, 2013, Issue 31, pp.84-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1392-5016 ; E-ISSN: 1648-665X

Toàn văn sẵn có

3
STUDENTŲ KŪRYBIŠKUMO, ASMENYBĖS BRUOŽŲ IR GIMIMO EILIŠKUMO SĄSAJOS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STUDENTŲ KŪRYBIŠKUMO, ASMENYBĖS BRUOŽŲ IR GIMIMO EILIŠKUMO SĄSAJOS

Grakauskaitė-Karkockienė, Daiva

Acta Paedagogica Vilnensia, 01/01/2013, Vol.31(31) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1392-5016 ; E-ISSN: 1392-5016 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15388/ActPaed.2013.31.2513

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recenzija apie Sandros Rimkutės-Jankuvienės daktaro disertaciją „Aukštesniųjų klasių mokinių muzikinio kūrybiškumo ugdymas, taikant muzikines kompiuterines technologijas“ (socialiniai mokslai, edukologija, 07 S)

Grakauskaitė-Karkockienė, Daiva

Pedagogika, 2016, Vol.121(1), pp.225-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1392-0340

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
VAIZDUOJAMOJO MENO KRYPTIES STUDENTŲ DISPOZICINĖS EMPATIJOS IR KŪRYBIŠKOS ASMENYBĖS SAVYBIŲ SĄSAJOS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VAIZDUOJAMOJO MENO KRYPTIES STUDENTŲ DISPOZICINĖS EMPATIJOS IR KŪRYBIŠKOS ASMENYBĖS SAVYBIŲ SĄSAJOS

Balundė, Audra ; Grakauskaitė-Karkockienė, Daiva

Acta Paedagogica Vilnensia, 07/30/2015, Vol.34(34), p.105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1392-5016 ; E-ISSN: 1392-5016 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15388/ActPaed.2015.34.8346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vaizduojamojo meno krypties studentų dispozicinės empatijos ir kūrybiškos asmenybės savybių sąsajos

Grakauskaitė-Karkockienė, Daiva ; Balundė, Audra

Acta Paedagogica Vilnensia, 2015, Issue 34, pp.105-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1392-5016 ; E-ISSN: 1648-665X

Toàn văn sẵn có

7
Associations Between Creativity and the Sequence of Birth of Art Profile Students
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations Between Creativity and the Sequence of Birth of Art Profile Students

Balundė, Audra ; Grakauskaitė - Karkockienė, Daiva

Ugdymo psichologija, 12/15/2014, Vol.25, pp.62-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1392-639X ; E-ISSN: 2351-6585 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15823/up.2014.05

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pedagoginio profilio studentų kūrybiškumo pokyčiai

Grakauskaitė-Karkockienė, Daiva

Acta Pedagogica Vilnensia, 2007, Issue 17, pp. 66-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1392-5016

Toàn văn sẵn có

9
Pedagoginio profilio studentų kūrybiškumo pokyčiai
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pedagoginio profilio studentų kūrybiškumo pokyčiai

Grakauskaitė-Karkockienė, Daiva

Acta Paedagogica Vilnensia, 12/17/2006, Vol.17, pp.66-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1392-5016 ; E-ISSN: 1648-665X ; DOI: http://dx.doi.org/10.15388/ActPaed.2006.17.9686

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pedagoginio profilio studentų kūrybiškumo pokyčiai

Grakauskaitė-Karkockienė, Daiva

Acta Paedagogica Vilnensia, 2006, Issue 17, pp.66-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1392-5016 ; E-ISSN: 1648-665X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...