skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

279 Réhabilitation respiratoire en ambulatoire au sein du réseau de santé Récup’air : analyse médico-économique sur la prise en charge des 113 premiers patients

Coursier, J.M ; Soyez, F ; Herkert, A ; Jérôme, S ; Lacomère, C ; Jourda, C ; Goudenege, D ; Chouaid, C

Revue des Maladies Respiratoires, 2007, Vol.24, pp.91-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0761-8425 ; DOI: 10.1016/S0761-8425(07)72655-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deep sequencing shows that oocytes are not prone to accumulate mtDNA heteroplasmic mutations during ovarian ageing

Boucret, L ; Bris, C ; Seegers, V ; Goudenège, D ; Desquiret - Dumas, V ; Domin - Bernhard, M ; Ferré - L'Hotellier, V ; Bouet, P. E ; Descamps, P ; Reynier, P ; Procaccio, V ; May - Panloup, P

Human Reproduction, 2017, Vol. 32(10), pp.2101-2109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: 10.1093/humrep/dex268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLUH couples mitochondrial distribution to the energetic and metabolic status

Wakim, J ; Goudenege, D ; Perrot, R ; Gueguen, N ; Desquiret - Dumas, V ; Chao De La Barca, Jm ; Dalla Rosa, I ; Manero, F ; Le Mao, M ; Chupin, S ; Chevrollier, A ; Procaccio, V ; Bonneau, D ; Logan, Dc ; Reynier, P ; Lenaers, G ; Khiati, S

Journal of Cell Science , 130 (11) pp. 1940-1951. (2017)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Goudenege, D
  2. Desquiret - Dumas, V
  3. Procaccio, V
  4. Reynier, P
  5. Coursier, J.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...