skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seismic Strengthening Of Churches As A Part Of Earthquake Renewal In The Posočje Region, Slovenia

Uranjek, M ; Dolinšek, B ; Gostič, S

WIT Transactions on the Built Environment, 2011, Vol.120, pp.237-248

ISSN: 1746-4498 ; E-ISSN: 1743-3509 ; DOI: 10.2495/ERES110201

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In-situ and laboratory tests of old brick masonry strengthened with FRP in innovative configurations and design considerations

Jarc Simonič, M. ; Gostič, S. ; Bosiljkov, V. ; Žarnić, R.

Bulletin of Earthquake Engineering, 2015, Vol.13(1), pp.257-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-761X ; E-ISSN: 1573-1456 ; DOI: 10.1007/s10518-014-9644-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gostič, S
  2. Arnic, R
  3. Dolinšek, B
  4. D' Ayala, Dina
  5. Uranjek, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...