skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The lean gap: A review of lean approaches to large-scale software systems development

Pernstal, J. ; Feldt, R. ; Gorschek, T.

The Journal of Systems and Software, Nov, 2013, Vol.86(11), p.2797(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements communication and balancing in large-scale software-intensive product development

Pernstal, J. ; Gorschek, T. ; Feldt, R. ; Floren, D.

Information and Software Technology, 2015, Vol.67, p.44(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality Requirements in Industrial Practice - An Extended Interview Study at Eleven Companies

Svensson, Rb ; Gorschek, T ; Regnell, B ; Torkar, R ; Shahrokni, A ; Feldt, R

IEEE Transactions on Software Engineering, Jul/Aug 2012, Vol.38(4), p.923 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation and measurement of software process improvement-a systematic literature review.(Technical report)

Unterkalmsteiner, M. ; Gorschek, T. ; Islam, A. K. M. M. ; Chow Kian Cheng ; Permadi, R. B. ; Feldt, R.

IEEE Transactions on Software Engineering, March-April, 2012, Vol.38(2), p.398(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements communication and balancing in large-scale software-intensive product development

Pernstål, J. ; Gorschek, T. ; Feldt, R. ; Florén, D.

Information and Software Technology, November 2015, Vol.67, pp.44-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2015.06.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The lean gap: A review of lean approaches to large-scale software systems development

Pernstål, J. ; Feldt, R. ; Gorschek, T.

The Journal of Systems & Software, November 2013, Vol.86(11), pp.2797-2821 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; DOI: 10.1016/j.jss.2013.06.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements communication and balancing in large-scale software-intensive product development

Pernstål, J ; Gorschek, T ; Feldt, R ; Florén, D

Information and Software Technology, Nov 2015, Vol.67, p.44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A lightweight innovation process for software-intensive product development

Gorschek, T ; Fricker, S ; Palmer, K ; Kunsman, S

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Third international workshop on software product management -- IWSPM'09

Gorschek, T ; Fricker, S ; Ebert, C ; Brinkkemper, S

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FLEX-RCA: a lean-based method for root cause analysis in software process improvement

Pernstål, J ; Feldt, R ; Gorschek, T ; Florén, D

Software Quality Journal, Mar 2019, Vol.27(1), pp.389-428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09639314 ; E-ISSN: 15731367 ; DOI: 10.1007/s11219-018-9408-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A practitioner’s guide to light weight software process assessment and improvement planning

Pettersson, F. ; Ivarsson, M. ; Gorschek, T. ; Öhman, P.

The Journal of Systems & Software, 2008, Vol.81(6), pp.972-995 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; DOI: 10.1016/j.jss.2007.08.032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Third international workshop on software product management -- IWSPM'09

Brinkkemper, S ; Fricker, S ; Ebert, C ; Gorschek, T

DOI: 10.5167/UZH-43245

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handshaking with implementation proposals: negotiating requirements understanding

Gorschek, T ; Schmidle, A ; Fricker, S ; Byman, C

DOI: 10.5167/UZH-43242

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A lightweight innovation process for software-intensive product development

Kunsman, S ; Fricker, S ; Palmer, K ; Gorschek, T

DOI: 10.5167/UZH-43240

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

1st International Global Requirements Engineering Workshop - GREW'07

Fricker, S ; Felt, R ; Mattsson, M ; Torkar, R ; Wohlin, C ; Gorschek, T

DOI: 10.5167/UZH-7370

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2011  (5)
 3. 2012đến2012  (2)
 4. 2013đến2015  (5)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gorschek, T
 2. Feldt, R
 3. Fricker, S
 4. Feldt, Robert
 5. Gorschek, Tony

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...