skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 222  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
John E. Wansbrough: Lingua franca in the Mediterranean. xi, 251 pp. Richmond, Surrey: Curzon, 1996. £37.50.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

John E. Wansbrough: Lingua franca in the Mediterranean. xi, 251 pp. Richmond, Surrey: Curzon, 1996. £37.50.

Gordon, Cyrus H.

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 02/1998, Vol.61(1), pp.204-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-977X ; E-ISSN: 1474-0699 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0041977X00016566

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE BACKGROUND TO JEWISH STUDIES IN THE BIBLE AND IN THE ANCIENT EAST

Gordon, Cyrus H.

Shofar, 1 July 1994, Vol.12(4), pp.1-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08828539 ; E-ISSN: 15345165

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
David M. Golomb [with] Susan T. Hollis(ed.): ‘ Working with no data’:Semitic and Egyptian studies presentedto Thomas O. Lambdin. xii, 264 pp. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1987.$28·50.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

David M. Golomb [with] Susan T. Hollis(ed.): ‘ Working with no data’:Semitic and Egyptian studies presentedto Thomas O. Lambdin. xii, 264 pp. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1987.$28·50.

Gordon, Cyrus H.

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 2/1990, Vol.53(01), p.124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-977X ; E-ISSN: 1474-0699 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0041977X00021339

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The International God "Elohim/Ntr"

Gordon, Cyrus H.

Hebrew Studies, 1 January 1982, Vol.23, pp.33-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01464094

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BA Portrait: A Scholar and Gentleman: James Alan Montgomery

Gordon, Cyrus H.

The Biblical Archaeologist, 01 July 1983, Vol.46(3), pp.187-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00060895 ; DOI: 10.2307/3209830

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Philippe Gignoux: Incantations magiques syriaques. (Collection de la Revue des Etudes Juives.) [ii], 72 pp., front., 4 plates. Louvain-Paris: E. Peeters, 1987.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philippe Gignoux: Incantations magiques syriaques. (Collection de la Revue des Etudes Juives.) [ii], 72 pp., front., 4 plates. Louvain-Paris: E. Peeters, 1987.

Gordon, Cyrus H.

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 10/1988, Vol.51(3), pp.619-619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-977X ; E-ISSN: 1474-0699 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0041977X0011732X

Toàn văn sẵn có

7
M. Mindlin, M. J. Geller and J. E. Wansbrough (ed.): Figurative language in the ancient Near East. xiii, 155 pp., front. London: School of Oriental and African Studies (University of London), 1987. £10.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

M. Mindlin, M. J. Geller and J. E. Wansbrough (ed.): Figurative language in the ancient Near East. xiii, 155 pp., front. London: School of Oriental and African Studies (University of London), 1987. £10.

Gordon, Cyrus H.

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 02/1989, Vol.52(1), pp.122-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-977X ; E-ISSN: 1474-0699 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0041977X00023156

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"In" of Predication or Equivalence

Gordon, Cyrus H.

Journal of Biblical Literature, 1 December 1981, Vol.100(4), pp.612-613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219231 ; DOI: 10.2307/3266124

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The International God "Elohim/Ntr"

Gordon, Cyrus H.

Hebrew Studies, 1 January 1982, Vol.23, pp.33-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01464094

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The International God "Elohim/Ntr"

Gordon, Cyrus H.

Hebrew Studies, 1 January 1982, Vol.23, pp.33-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01464094

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extensions of Barth's Law of Vocalic Sequence

Gordon, Cyrus H.

Orientalia, 1 January 1982, Vol.51(3), pp.394-396

ISSN: 00305367

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflections on the Decipherment of Minoan

Gordon, Cyrus H.

Orientalia, 1 January 1984, Vol.53(4), pp.453-455 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00305367

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The "Waw Conversive": From Eblaite to Hebrew

Gordon, Cyrus H.

Proceedings of the American Academy for Jewish Research, 1 January 1983, Vol.50, pp.87-90

ISSN: 00656798 ; DOI: 10.2307/3622690

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In memoriam: Ernest R. Lacheman (1906-1982)

Gordon, Cyrus H.

Orientalia, 1 January 1983, Vol.52(3), pp.426-428

ISSN: 00305367

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trḫ, Ṯn and Nkr in the Ras Shamra Tablets

Gordon, Cyrus H.

Journal of Biblical Literature, 1 December 1938, Vol.57(4), pp.407-410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219231 ; DOI: 10.2307/3259770

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The Antiquities of Israel, I . M. Avi-Yonah , S. Yeivin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Antiquities of Israel, I . M. Avi-Yonah , S. Yeivin

Gordon, Cyrus H.

Journal of Near Eastern Studies, 01/1958, Vol.17(1), pp.87-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2968 ; E-ISSN: 1545-6978 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/371439

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minoan Linear A

Gordon, Cyrus H.

Journal of Near Eastern Studies, 01 October 1958, Vol.17(4), pp.245-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222968 ; E-ISSN: 15456978 ; DOI: 10.1086/371479

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Northwest Semitic Texts in Latin and Greek Letters

Gordon, Cyrus H.

Journal of the American Oriental Society, 1 April 1968, Vol.88(2), pp.285-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; DOI: 10.2307/597203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes on the Lachish Letters

Gordon, Cyrus H.

Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 01 April 1938, Vol.70(1), pp.17-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003097X ; DOI: 10.2307/1354817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biblical Customs and the Nuzu Tablets

Gordon, Cyrus H.

The Biblical Archaeologist, 01 February 1940, Vol.3(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00060895 ; DOI: 10.2307/3209317

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 222  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (169)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (115)
 2. 1957đến1967  (39)
 3. 1968đến1976  (30)
 4. 1977đến1987  (24)
 5. Sau 1987  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (123)
 2. Bình xét khoa học  (99)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (211)
 2. Spanish  (2)
 3. Greek  (1)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...