skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship of diversity and habitat area in North Pacific plastic-associated rafting communities

Goldstein, Miriam ; Carson, Henry ; Eriksen, Marcus

Marine Biology, 2014, Vol.161(6), pp.1441-1453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-3162 ; E-ISSN: 1432-1793 ; DOI: 10.1007/s00227-014-2432-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scales of Spatial Heterogeneity of Plastic Marine Debris in the Northeast Pacific Ocean.(Research Article)

Goldstein, Miriam C. ; Titmus, Andrew J. ; Ford, Michael

PLoS ONE, Nov 20, 2013, Vol.8(11), p.e80020 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0080020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Social Media for Scientists

Bik, Holly M ; Goldstein, Miriam C

2013, Vol.11(4), p.e1001535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001535

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gooseneck barnacles (Lepas spp.) ingest microplastic debris in the North Pacific Subtropical Gyre

Goldstein, Miriam C ; Goodwin, Deborah S

PeerJ, 2013, Vol.1, pp.e184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2167-8359 ; PMID: 24167779 Version:1 ; DOI: 10.7717/peerj.184

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased oceanic microplastic debris enhances oviposition in an endemic pelagic insect

Goldstein, Miriam C. ; Rosenberg, Marci ; Cheng, Lanna

Biology Letters, 2012, Vol.8(5), pp.817-820 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-9561 ; E-ISSN: 1744-957X ; DOI: 10.1098/rsbl.2012.0298

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ten Simple Rules for Effective Online Outreach

Bik, Holly M ; Dove, Alistair D. M ; Goldstein, Miriam C ; Helm, Rebecca R ; MacPherson, Rick ; Martini, Kim ; Warneke, Alexandria ; McClain, Craig; Bourne, Philip E. (Editor)

2015, Vol.11(4), p.e1003906 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1003906

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Goldstein, M.C.
 2. Goldstein, Miriam
 3. Goldstein, Miriam C
 4. Goldstein, MC
 5. Bik, Holly M

theo chủ đề:

 1. Biology
 2. Plastics
 3. Oceans
 4. Debris
 5. Marine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...