skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 256  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal, Vol.137(7)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics & elections.(Roper Center for Public Opinion Archives, Polling the Nations, and CQ Press Voting and Elections Collection)(Website overview)

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal, July, 2011, Vol.136(12), p.109(6)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual arts appeal

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal, Jan, 2011, Vol.136(1), p.130(6)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews Finding Religion

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal, Vol.136(7)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal, Vol.137(17), p.107

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Native American History

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal, Jan 1, 2012, Vol.137(1), p.141(5)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ereviews: pop culture.(REFERENCE)(online databases)(Website overview)

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal, Oct 15, 2011, Vol.136(17), p.110(5)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ereviews: criminal justice.(Report)

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal, Oct 15, 2013, Vol.138(17), p.132(6)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ereviews: careers.(Brief article)

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal, Jan 1, 2014, Vol.139(1), p.139(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ereviews: scholarly metrics.(Brief article)

Connolly, Bruce ; Golderman, Gail

Library Journal, Jan 1, 2015, Vol.140(1), p.138(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Job & Career Accelerator.(learningexpressllc.com)(Website overview)

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal, Nov 15, 2016, Vol.141(19), p.108(2)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews: Scholarly Metrics

Connolly, Bruce ; Golderman, Gail

Library Journal, Apr 15, 2015, p.123

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining Gender.(amdigital.co.uk/Collections/Defining-Gender.aspx)(Website overview)

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal, Jan 1, 2013, Vol.138(1), p.112(2)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Gerritsen Collection of Aletta H. Jacobs.(http://gerritsen.chadwyck.com)(Website overview)

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal, Jan 1, 2013, Vol.138(1), p.110(2)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Streaming Media.(ereviews)(Website overview)

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal, Oct 15, 2017, Vol.142(17), p.104(5)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews: Health Resources

Connolly, Bruce ; Golderman, Gail

Library Journal, Jul 01, 2015, p.113

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ereviews: Civil War

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal, April 15, 2013, Vol.138(7), p.110(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews: Environmental Studies

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce ; Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal, Vol.141(7)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ereviews: fashion collections.(fashion-related streaming video resources)(Column)(Website overview)

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal, Jan 1, 2016, Vol.141(1), p.131(7)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews: Criminal Justice

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal, Vol.138(17)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 256  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (122)
 2. 2004đến2006  (34)
 3. 2007đến2009  (16)
 4. 2010đến2013  (50)
 5. Sau 2013  (34)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (194)
 2. Bình xét khoa học  (48)
 3. Tin tức  (14)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Golderman, Gail
 2. Connolly, Bruce
 3. Golderman, G.
 4. Connolly, B
 5. Verma, Henrietta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...