skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, Integration, and the European Welfare State

Gizelis, Theodora - Ismene

Gizelis, Theodora-Ismene (2005) Globalization, Integration, and the European Welfare State. International Interactions, 31 (2). pp. 139-162. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-0629

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The natural resource curse and the spread of HIV/AIDS, 1990-2008.(Report)

De Soysa, Indra ; Gizelis, Theodora - Ismene

Social Science & Medicine, Jan, 2013, Vol.77, p.90(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The natural resource curse and the spread of HIV/AIDS, 1990-2008.(Report)

De Soysa, Indra ; Gizelis, Theodora - Ismene

Social Science & Medicine, Jan, 2013, Vol.77, p.90(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The natural resource curse and the spread of HIV/AIDS, 1990–2008

de Soysa, Indra ; Gizelis, Theodora-Ismene

Social Science & Medicine, January 2013, Vol.77, pp.90-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2012.11.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing Mistrust: An Analysis of Cooperation with UN Peacekeeping in Africa

Ruggeri, Andrea ; Gizelis, Theodora-Ismene ; Dorussen, Han

Journal of Conflict Resolution, June 2013, Vol.57(3), pp.387-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002712448906

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Into the lion’s den: Local responses to UN peacekeeping

Dorussen, Han ; Gizelis, Theodora-Ismene

Journal of Peace Research, November 2013, Vol.50(6), pp.691-706 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343313484953

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender Empowerment and United Nations Peacebuilding

Gizelis, Theodora-Ismene

Journal of Peace Research, July 2009, Vol.46(4), pp.505-523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343309334576

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water resources, institutions, & intrastate conflict

Gizelis, Theodora-Ismene ; Wooden, Amanda E

Political Geography, 2010, Vol.29(8), pp.444-453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; E-ISSN: 1873-5096 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2010.10.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wealth alone does not buy health: Political capacity, democracy, and the spread of AIDS

Gizelis, Theodora-Ismene

Political Geography, 2009, Vol.28(2), pp.121-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; E-ISSN: 1873-5096 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2009.01.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building Political Consensus and Distributing Resources: A Trade-Off or a Compatible Choice?

Feng, Yi ; Gizelis, Theodora - Ismene

Feng, Yi and Gizelis, Theodora-Ismene (2002) Building Political Consensus and Distributing Resources: A Trade-Off or a Compatible Choice? Economic Development and Cultural Change, 51 (1). pp. 217-237. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0079

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Humanitarian Interventions Succeed or Fail: The Role of Local Participation

Gizelis, Theodora - Ismene ; Kosek, K. E.

Gizelis, Theodora-Ismene and Kosek, K.E. (2005) Why Humanitarian Interventions Succeed or Fail: The Role of Local Participation. Cooperation and Conflict, 40 (4). pp. 363-383. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-8367

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building political consensus and distributing resources: A trade-off or a compatible choice?

Feng, Yi ; Gizelis, Theodora-Ismene

Economic Development and Cultural Change, Oct 2002, Vol.51(1), pp.217-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130079 ; E-ISSN: 15392988 ; DOI: 10.1086/344512

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's New Social Security System in Making: Problems and Prospects

Li, Jieli ; Feng, Yi ; Gizelis, Theodora - Ismene

Li, Jieli and Feng, Yi and Gizelis, Theodora-Ismene (2008) China's New Social Security System in Making: Problems and Prospects. International Journal of Public Administration, 31 (1). pp. 5-23. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-0692

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UN involvement and civil war peace agreement implementation

Maekawa, Wakako ; Arı, Barış ; Gizelis, Theodora-Ismene

Public Choice, 2019, Vol.178(3), pp.397-416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-5829 ; E-ISSN: 1573-7101 ; DOI: 10.1007/s11127-018-0602-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enforcing Alone: Collective Action in Ethnic Conflicts Settlement

Gizelis, Theodora - Ismene; Öberg, Magnus ; Strøm, Kaare

ISBN: 978-0415416719

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (2)
 2. 2005đến2006  (2)
 3. 2007đến2007  (1)
 4. 2008đến2009  (3)
 5. Sau 2009  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (14)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gizelis, Theodora - Ismene
 2. Gizelis, Theodora-Ismene
 3. Gizelis, T.-I.
 4. Gizelis, Ti
 5. Feng, Yi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...