skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting Protection from Conflict-Related Sexual Violence: Actors, Victims and Power

Krause, J. ; Olsson, L. ; Gizelis, T-I.; Transnational Configurations, Conflict and Governance

ISBN: 9780415787086 ; ISBN: 9781138800021 ; ISBN: 9781317627944 ; ISBN: 9781315755694

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Olsson, L.
  2. Krause, J.
  3. Transnational Configurations, Conflict and Governance
  4. Gizelis, T-I.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...