skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Communauté andine : trajectoire d’un processus latino-américain d’intégration régionale

Giovanni Molano Cruz

Fédéralisme Régionalisme, 01 January 2011, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1374-3864 ; E-ISSN: 2034-6298

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Communauté andine : trajectoire d’un processus latino-américain d’intégration régionale

Giovanni Molano Cruz

Fédéralisme-Régionalisme, 01 January 2011, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1374-3864

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La construcción de un mundo de regiones

Giovanni Molano-Cruz

Revista de Estudios Sociales, 01 July 2017, Vol.61, pp.14-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123-885X ; E-ISSN: 1900-5180 ; DOI: 10.7440/res61.2017.02

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Addressing Human Rights in the Court of Justice of the Andean Community and the Tribunal of the Southern African Development Community

Stephen Kingah ; Giovanni Molano-Cruz

Colombia Internacional, 01 August 2014, Vol.81, pp.99-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-5612 ; E-ISSN: 1900-6004 ; DOI: 10.7440/colombiaint81.2014.04

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El Diálogo entre la Comunidad Andina y la Unión Europea sobre drogas ilícitas

Giovanni Molano Cruz

Colombia Internacional, 01 June 2007, Issue 65, pp.38-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-5612 ; E-ISSN: 1900-6004

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EL DIÁLOGO ENTRE LA COMUNIDAD ANDINA Y LA UNIÓN EUROPEA sobre drogas ilícitas/DIALOGUE BETWEEN THE ANDEAN COMMUNITY AND THE EUROPEAN UNION on Illicit Drugs

Giovanni Molano Cruz

Colombia Internacional, Jan-Jun 2007, Issue 65, pp.38-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01215612 ; E-ISSN: 19006004

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La cumbre Eurolatinoamericana de Rio de Janeiro: ¿nostalgias coloniales cooperación internacional?

Giovanni Molano Cruz

Colombia Internacional, 01 September 1999, Issue 47, pp.31-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-5612 ; E-ISSN: 1900-6004

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A View from the South: The Global Creation of the War on Drugs

Giovanni Molano Cruz

Contexto Internacional, Vol.39(3), pp.633-653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1982-0240 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: 10.1590/s0102-8529.2017390300009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La acción política bajo el frente nacional

Giovanni Molano Cruz

Revista Colombiana de Sociología, 01 January 1995, Vol.2(2)

ISSN: 0120-159X ; E-ISSN: 2256-5485

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea en América Latina

Giovanni Molano Cruz

OASIS, 01 November 1999, Issue 5, pp.220-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1657-7558 ; E-ISSN: 2346-2132

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (1)
 2. 1999đến2006  (2)
 3. 2007đến2010  (2)
 4. 2011đến2014  (3)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8)
 2. Spanish  (3)
 3. Portuguese  (1)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...