skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 153  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES AND METHODS FOR ACID AND BASE GENERATION

Gifford Joseph D

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR WATER TREATMENT

Freydina Evgeniya ; Gifford Joseph D

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR WATER TREATMENT

Freydina Evgeniya ; Gifford Joseph D

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for water treatment

Gifford, Joseph D ; Freydina, Evgeniya

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for water treatment

Freydina Evgeniya ; Gifford Joseph D

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VORRICHTUNGEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SÄUREN UND BASEN
DISPOSITIFS ET PROCÉDÉS DE GÉNÉRATION D'ACIDE ET DE BASE
DEVICES AND METHODS FOR ACID AND BASE GENERATION

Gifford, Joseph, D ; Freydina, Evgeniya

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR WATER TREATMENT

Freydina Evgeniya ; Gifford Joseph D

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for water treatment

Freydina Evgeniya ; Gifford Joseph D

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for water treatment

Freydina Evgeniya ; Gifford Joseph D

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR WATER TREATMENT

Gifford Joseph D ; Freydina Evgeniya

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indicator system for a medication container

Gifford Barbara K ; Gifford Joseph D

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for water treatment

Freydina Evgeniya ; Gifford Joseph D

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

WASSERBEHANDLUNG MIT NIEDRIGEM POTENZIAL
TRAITEMENT DE L'EAU IMPLIQUANT UN POTENTIEL ÉLECTRIQUE FAIBLE
LOW SCALE POTENTIAL WATER TREATMENT

Gifford, Joseph, D ; Arba, John, W

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME UND VERFAHREN ZUR WASSERAUFBEREITUNG
SYSTÈMES ET PROCÉDÉS POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU
SYSTEMS AND METHODS FOR WATER TREATMENT

Freydina, Evgeniya ; Gifford, Joseph D

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR WATER TREATMENT

Freydina Evgeniya ; Gifford Joseph D

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for water treatment

Freydina Evgeniya ; Gifford Joseph D

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOW SCALE POTENTIAL WATER TREATMENT

Gifford Joseph D ; Arba John W

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOW SCALE POTENTIAL WATER TREATMENT

Gifford Joseph D ; Arba John W

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRICAL PURIFICATION APPARATUS

Liang LI Shiang ; Gifford Joseph D ; Chan John K ; Salvo Lawrence J

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDES DE FABRICATION D'EMPILEMENT DE CELLULES POUR UN APPAREIL DE PURIFICATION ELECTRIQUE
METHODS OF MAKING A CELL STACK FOR AN ELECTRICAL PURIFICATION APPARATUS

Liang, LI-Shiang ; Gifford, Joseph D ; Chan, John K ; Salvo, Lawrence J

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 153  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (8)
 2. 2007đến2009  (23)
 3. 2010đến2012  (38)
 4. 2013đến2016  (66)
 5. Sau 2016  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (149)
 2. French  (55)
 3. German  (26)
 4. Chinese  (18)
 5. Korean  (8)
 6. Polish  (1)
 7. Spanish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gifford Joseph D
 2. Liang, Li-Shiang
 3. Gifford, Joseph D
 4. Liang LI-Shiang
 5. Salvo Lawrence J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...