skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dye-sensitized solar cells with high-performance electrodeposited gold/polyaniline composite counter electrodes

Ghani, Sheeba ; Sharif, Rehana ; Bashir, Saima ; Ashraf, Ayesha ; Shahzadi, Shamaila ; Zaidi, Azhar A. ; Rafique, Shaista ; Zafar, N. ; Kamboh, Afzal H.

Materials Science in Semiconductor Processing, March 2015, Vol.31, pp.588-592 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-8001 ; DOI: 10.1016/j.mssp.2014.12.060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polypyrrole thin films decorated with copper nanostructures as counter electrode for dye-sensitized solar cells

Ghani, Sheeba ; Sharif, Rehana ; Bashir, Saima ; Zaidi, Azhar A. ; Rafique, M.S. ; Ashraf, Ayesha ; Shahzadi, Shamaila ; Rafique, Shaista ; Kamboh, Afzal H.

Journal of Power Sources, 15 May 2015, Vol.282, pp.416-420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753 ; DOI: 10.1016/j.jpowsour.2015.02.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile fabrication of novel silver-polypyrrole-multiwall carbon nanotubes nanocomposite for replacement of platinum in dye-sensitized solar cell

Rafique, Shaista ; Sharif, Rehana ; Rashid, Imran ; Ghani, Sheeba

AIP Advances, August 2016, Vol.6(8) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2158-3226 ; DOI: 10.1063/1.4961934

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uniform and Homogeneous Growth of Copper Nanoparticles on Electrophoretically Deposited Carbon Nanotubes Electrode for Nonenzymatic Glucose Sensor

Ammara, Syeda ; Shamaila, Shahzadi ; Sharif, Rehana ; Ghani, Sheeba ; Zafar, Nosheen

Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2016, Vol.29(10), pp.889-894 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-7191 ; E-ISSN: 2194-1289 ; DOI: 10.1007/s40195-016-0476-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antibacterial Behavior of Laser-Ablated Copper Nanoparticles

Khalid, Hina ; Shamaila, Shamaila ; Zafar, Nosheen ; Sharif, Rehana ; Nazir, Jawad ; Rafique, Mohammad ; Ghani, Sheeba ; Saba, Hussain

Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2016, Vol.29(8), pp.748-754 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-7191 ; E-ISSN: 2194-1289 ; DOI: 10.1007/s40195-016-0450-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of novel Pr6O11/Mn3O4 nanocomposites for electrochemical supercapacitors

Kubra, Khadija Tul ; Javaid, Atif ; Patil, Bebi ; Sharif, Rehana ; Salman, Ayesha ; Shahzadi, Shamaila ; Siddique, Sofia ; Ghani, Sheeba

Ceramics International, 15 April 2019, Vol.45(6), pp.6819-6827 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-8842 ; DOI: 10.1016/j.ceramint.2018.12.175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ghani, Sheeba
  2. Sharif, Rehana
  3. Sharif, R.
  4. Ghani, S
  5. Rafique, Shaista

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...