skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of supply chain problems

García-Cáceres, Rafael Guillermo ; Escobar, John Wilmer

DYNA, 01 September 2016, Vol.83(198), pp.68-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-7353 ; DOI: 10.15446/dyna.v83n198.44532

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...