skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What unites Europe and what divides it? Solidarity and the European heritage reconsidered

Gerard Delanty

Asian Journal of German and European Studies, 01 February 2018, Vol.3(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2199-4579 ; DOI: 10.1186/s40856-018-0025-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No todo se pierde en la traducción. Variedades mundiales de cosmopolitismo

Gerard Delanty

Papers, 01 June 2015, Vol.100(3), pp.281-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0210-2862 ; E-ISSN: 2013-9004 ; DOI: 10.5565/rev/papers.2204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe and the Emergence of Modernity. The Entanglement of two Reference Cultures

Gerard Delanty

International Journal for History, Culture and Modernity, 01 December 2015, Vol.3(3), pp.9-34 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2213-0624 ; DOI: 10.18352/hcm.491

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple Europes, multiple modernities: Conceptualising the plurality of Europe

Gerard Delanty

Comparative European Politics, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1472-4790 ; E-ISSN: 1740-388X ; DOI: 10.1057/cep.2015.33

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Historical Regions of Europe: Civilizational Backgrounds and Multiple Routes to Moder

Gerard Delanty

Historicka Sociologie, 01 December 2012, Vol.2012(1–2), pp.9-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1804-0616 ; E-ISSN: 2336-3525

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La idea de una Europa cosmopolita: de la importancia cultural de la europeización

Gerard Delanty

Recerca: Revista de Pensament i Anàlisi, 01 February 2012, Issue 6, pp.85-107

ISSN: 1130-6149 ; E-ISSN: 2254-4135

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cosmopolitan Imagination

Gerard Delanty

Revista CIDOB d'Afers Internacionals, 01 September 2008, Issue 82-83, pp.35-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1133-6595 ; E-ISSN: 2013-035X

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The governance of universities: what is the role of the university in the knowledge society? (1). (Note on Society/Reflexion sur la Societe)

Delanty, Gerard

Canadian Journal of Sociology, Spring, 2002, Vol.27(2), p.185(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0318-6431

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borders in a Changing Europe: Dynamics of Openness and Closure

Gerard Delanty

Comparative European Politics, 2006, Vol.4(2/3), p.183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1472-4790 ; E-ISSN: ; DOI: 10.1057/palgrave.cep.6110073

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of Social Theory

Gerard Delanty

Contemporary Political Theory, 2005, Vol.4(3), p.336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8914 ; E-ISSN: 1476-9336 ; DOI: 10.1057/palgrave.cpt.9300201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Os desafios da globalização e a imaginação cosmopolita: as implicações do Antropoceno

Gerard Delanty

Sociedade e Estado, Vol.33(2), pp.373-388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-5462 ; DOI: 10.1590/s0102-699220183302004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Identity, Belonging and Migration: Studies in social and political thought 17.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity, Belonging and Migration: Studies in social and political thought 17.

Gerard Delanty ; Ruth Wond Paul Jones

ISBN10: 1846316898 ; ISBN13: 9781846316890 ; E-ISBN10: 1846314534 ; E-ISBN13: 9781846314537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History (Book Review)

Gerard Delanty

The American Historical Review, 1 April 2012, Vol.117(2), pp.484-484 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The Europeanization of the World: On the Origins of Human Rights and Democracy (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Europeanization of the World: On the Origins of Human Rights and Democracy (Book Review)

Gerard Delanty

The American Historical Review, 1 February 2010, Vol.115(1), pp.276-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The Cunning of Recognition: Indigenous Alterities and the Making of Australian Multiculturalism (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cunning of Recognition: Indigenous Alterities and the Making of Australian Multiculturalism (Book Review)

Delanty, Gerard

American Journal of Sociology July 2003, Vol.109(1), pp.246-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (2)
 2. 2005đến2007  (2)
 3. 2008đến2011  (2)
 4. 2012đến2016  (5)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (11)
 2. Bình xét khoa học  (3)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13)
 2. Spanish  (3)
 3. Portuguese  (1)
 4. Czech  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gerard Delanty
 2. Delanty, Gerard
 3. Delanty, G.
 4. Wallis, John
 5. Jones, Paul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...