skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parenting in Italy: exploring compliance and resistance to the expert-led parenting model during the transition to parenthood

Rosy Musumeci ; Manuela Naldini

Italian Journal of Gender-Specific Medicine, July 2017, Vol.3(3), pp.117-120

DOI: 10.1723/2882.29061

Toàn văn sẵn có

3
From family education to republican schooling. Two case studies in French Guiana and French Polynesia
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

From family education to republican schooling. Two case studies in French Guiana and French Polynesia

Alì, Maurizio

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Masullo, Giuseppe
  2. Manuela Naldini
  3. Francesco Iovine
  4. Giuseppe Masullo
  5. Alì, Maurizio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...