skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pancreaticoduodenectomy: A 40-Year Experience

Cohen, R., Jon ; Kuchta, Tom, Nancy ; Geller, Tom, Nancy ; Shires, Tom, G. ; Dineen, Tom, Peter

Annals of Surgery, 1982, Vol.195(5), pp.608-617 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pancreaticoduodenectomy for Benign Disease

Cohen, R., Jon ; Kuchta, Tom, Nancy ; Geller, Tom, Nancy ; Shires, Tom, G. ; Dineen, Tom, Peter

Annals of Surgery, 1983, Vol.197(1), pp.68-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aluminum: common metal, uncommon past.(research on the extraction of Aluminum)

Geller, Tom

Chemical Heritage, Winter, 2007, Vol.25(4), p.32-36

ISSN: 1066-5315

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Geller
  2. Kuchta, Tom, Nancy
  3. Dineen, P.
  4. Cohen, R., Jon
  5. Cohen, J.R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...