skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEANS: python package for Moment Expansion Approximation, iNference and Simulation

Fan, S ; Geissmann, Q ; Lakatos, E ; Lukauskas, S ; Ale, A ; Babtie, Ac ; Kirk, Pd ; Stumpf, Mp

Bioinformatics, 05 May 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 DOI: 10.1093/bioinformatics/btw229

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of copy number variation in host races of the pea aphid.

Duvaux, L. ; Geissmann, Q. ; Gharbi, K. ; Zhou, J. J. ; Ferrari, J. ; Smadja, C. M. ; Butlin, R. K.

Dynamics of copy number variation in host races of the pea aphid. Molecular Biology and Evolution, 32 (1\). 63 - 80

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulation of sleep homeostasis by sexual arousal.

Beckwith, Ej ; Geissmann, Q ; French, As ; Gilestro, Gf; Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) ; Biotechnology and Biological Sciences Research Cou ; European Molecular Biology Organization ; European Research Council

eLife, 12 September 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2050-084X DOI: 10.7554/eLife.27445 ; ISSN: 40200128 ; ISBN: 4020012831

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethoscopes: An open platform for high-throughput ethomics.

Geissmann, Q ; Garcia Rodriguez, L ; Beckwith, Ej ; French, As ; Jamasb, Ar ; Gilestro, Gf; Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) ; Biotechnology and Biological Sciences Research Cou ; European Molecular Biology Organization ; European Research Council

PLoS Biology, 19 October 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1544-9173 DOI: 10.1371/journal.pbio.2003026 ; ISSN: 40200128 ; ISBN: 4020012831

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethomics: an R framework to analyse high-throughput behavioural data

Geissmann, Q ; Garcia Rrodriguez, L ; Beckwith, E ; Gilestro, G; Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) ; Biotechnology and Biological Sciences Research Cou ; The Gas Safety Trust ; European Molecular Biology Organization ; European Research Council

PLoS ONE, 16 January 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 DOI: 10.1371/journal.pone.0209331 ; ISSN: 40200128 ; ISBN: 4020012831

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Most sleep does not serve a vital function. Evidence from Drosophila melanogaster

Geissmann, Q ; Beckwith, E ; Gilestro, G; Biotechnology and Biological Sciences Research Cou ; European Molecular Biology Organization ; European Research Council

Science Advances, 20 February 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2375-2548 DOI: 10.1126/sciadv.aau9253 ; ISSN: 40200128 ; ISBN: 4020012831

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...