skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the mechanical characteristics and restraining heavy metal evaporation from sintered municipal solid waste incinerator fly ash by wet milling.(Report)

Sun, Chang - Jung ; Li, Ming - Guo ; Gau, Sue - Huai ; Wang, Ya - Hui ; Jan, Yi - Lin

Journal of Hazardous Materials, Nov 15, 2011, Vol.195, p.281(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the mechanical characteristics and restraining heavy metal evaporation from sintered municipal solid waste incinerator fly ash by wet milling

Sun, Chang-Jung ; Li, Ming-Guo ; Gau, Sue-Huai ; Wang, Ya-Hui ; Jan, Yi-Lin

Journal of Hazardous Materials, 2011, Vol.195, pp.281-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2011.08.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanochemically induced synthesis of anorthite in MSWI fly ash with kaolin

Wu, Ching-Wei ; Sun, Chang-Jung ; Gau, Sue-Huai ; Hong, Cheng-Lin ; Chen, Cheng-Gang

Journal of Hazardous Materials, 15 January 2013, Vol.244-245, pp.412-420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2012.11.052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the mechanical characteristics and restraining heavy metal evaporation from sintered municipal solid waste incinerator fly ash by wet milling

Sun , Chang-Jung ; Li , Ming-Guo ; Gau , Sue-Huai ; Wang , Ya-Hui ; Jan , Yi-Lin

Journal of hazardous materials, 2011, Vol.195, pp.281-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Chlorella sp. on nutrient treatment in cultures with different carbon to nitrogen ratios

Wu, Hsin-Hui ; Gau, Sue-Huai ; Li, Ming-Guo ; Chen, Yi-Ju ; Sun, Chang-Jung

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2015, Vol.71(11), pp.1597-603 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 26038923 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2015.123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of wet ball milling on lead stabilization and particle size variation in municipal solid waste incinerator fly ash

Li, Ming-Guo ; Sun, Chang-Jung ; Gau, Sue-Huai ; Chuang, Chia-Jung

Journal of Hazardous Materials, 2010, Vol.174(1), pp.586-591 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.09.092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of the milling solution on lead stabilization in municipal solid waste incinerator fly ash during the milling processes

Sun, Chang-Jung ; Li, Ming-Guo ; Gau, Sue-Huai ; Chuang, Chia-Jung

Waste Management, 2011, Vol.31(2), pp.318-324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; E-ISSN: 1879-2456 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2010.04.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of the mechanical–chemical stabilization process for municipal solid waste incinerator fly ash on the chemical reactions in cement paste

Chen, Cheng-Gang ; Sun, Chang-Jung ; Gau, Sue-Huai ; Wu, Ching-Wei ; Chen, Yu-Lun

Waste Management, April 2013, Vol.33(4), pp.858-865 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; E-ISSN: 1879-2456 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2012.12.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of ligands on metals leachability from landfilling bottom ashes

Gau, Sue-Huai ; Jeng, Wen-Chin

Journal of Hazardous Materials, 1998, Vol.58(1), pp.59-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/S0304-3894(97)00120-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Landfill leachate characteristics and modeling of municipal solid wastes combined with incinerated residuals

Gau, Sue-Huai ; Chow, Jing-Dong

Journal of Hazardous Materials, 1998, Vol.58(1), pp.249-259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/S0304-3894(97)00136-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humidity controlling ceramics and preparation thereof

GAU, Sue-Huai ; Sun, Chang-Jung ; LI, Ming-Guo ; Hsu, Chih-Wei ; Huang, Chi-Bin

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HUMIDITY CONTROLLING CERAMICS AND PREPARATION THEREOF

GAU, Sue Huai ; Sun, Chang Jung ; LI, Ming Guo ; Hsu, Chih Wei ; Huang, Chi Bin

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for regenerating the mswi fly ash as the cement material

GAU, Sue Huai ; Sun, Chang Jung ; Ho, Chih Hsuan ; LI, Ming Guo ; Chuang, Chia Jung ; Chen, Yu Lun

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A moisture-conditioned ceramic material structure and preparation method thereof

GAU, Sue-Huai ; Sun, Chang-Jung ; LI, Ming-Guo ; Wu, Ching-Wei ; Hsu, Chih-Wei ; Lin, Yang-Wen

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for stabilizing heavy metal in municipal solid waste incinerator ash and recycling the ash

GAU, Sue Huai ; Sun, Chang Jung ; LI, Ming Guo ; Ho, Chih Hsuan ; Chuang, Chia Jung ; Huang, Yen Wei

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel construction aggregate and process of preparation thereof

GAU, Sue-Huai ; Sun, Chang-Jung ; Liu, Chiung-Ling

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for regenerating the MSWI fly ash as the cement material

GAU, Sue-Huai ; Sun, Chang-Jung ; Ho, Chih-Hsuan ; LI, Ming-Guo ; Chuang, Chia-Jung ; Chen, Yu-Lun

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for stabilizing heavy metal in municipal solid waste incinerator ash and recycling the ash

GAU, Sue-Huai ; Sun, Chang-Jung ; LI, Ming-Guo ; Ho, Chih-Hsuan ; Chuang, Chia-Jung ; Huang, Yen Wei

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2)
 2. 2007đến2008  (1)
 3. 2009đến2009  (2)
 4. 2010đến2011  (6)
 5. Sau 2011  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (10)
 2. Sáng chế  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...