skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

WAYPOINT SHARING SYSTEMS AND METHODS

Gatland Christopher Daniel

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOUCH-GESTURE CONTROL FOR SIDE-LOOKING SONAR SYSTEMS

Gatland Christopher Daniel

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈMES ET PROCÉDÉS D'INTERFACE D'UTILISATEUR DE SONAR
SONAR USER INTERFACE SYSTEMS AND METHODS

Gatland, Christopher Daniel

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUGMENTED REALITY SONAR IMAGERY SYSTEMS AND METHODS

Gatland Christopher Daniel

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SONAR USER INTERFACE SYSTEMS AND METHODS

Gatland Christopher Daniel

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOUCH SCREEN SONAR ADJUSTMENT SYSTEMS AND METHODS

Gatland Christopher Daniel

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMES ET PROCEDE DE SELECTION DE CIBLE TRIDIMENSIONNEL
THREE DIMENSIONAL TARGET SELECTION SYSTEMS AND METHODS

Gatland, Christopher Daniel ; Rivers, Mark

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRONIC NAVIGATION SYSTEMS WITH USER AND SIMULATION PROFILES

Rivers, Mark ; Gatland, Christopher Daniel

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CASTING GUIDANCE SYSTEMS AND METHODS

Murphy, Adam ; Gatland, Christopher Daniel ; Johnson, Mark

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D SCENE ANNOTATION AND ENHANCEMENT SYSTEMS AND METHODS

Stokes, Paul ; Murphy, Adam ; Gatland, Christopher Daniel ; Robb, Michael

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈMES ET PROCÉDÉS D'INTERFACE UTILISATEUR DE NAVIGATION
SAILING USER INTERFACE SYSTEMS AND METHODS

Gatland, Christopher Daniel ; Wells, Greg ; Johnson, Mark ; Tremblay, Marcel

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE NAVIGATION ASSISTÉS PAR UN SYSTÈME AÉRIEN SANS PILOTE
UNMANNED AERIAL SYSTEM ASSISTED NAVIGATIONAL SYSTEMS AND METHODS

Rivers, Mark ; Gatland, Christopher Daniel ; Tugcetin, Cenk ; Jones, Chris ; Murphy, Adam

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE NAVIGATION ASSISTÉS PAR UN SYSTÈME AÉRIEN SANS PILOTE
UNMANNED AERIAL SYSTEM ASSISTED NAVIGATIONAL SYSTEMS AND METHODS

Rivers, Mark ; Gatland, Christopher Daniel ; Tugcetin, Cenk ; Jones, Chris ; Murphy, Adam

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SAILING USER INTERFACE SYSTEMS AND METHODS

Gatland Christopher Daniel ; Wells Gregory W ; Johnson Mark ; Tremblay Marcel

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

WATERCRAFT THERMAL MONITORING SYSTEMS AND METHODS

Richards Austin A ; Reid Peter A ; Robinson Jay E ; Teich Andrew C ; Gatland Christopher Daniel ; Pope Gordon

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gatland, Christopher Daniel
  2. Gatland Christopher Daniel
  3. Murphy, Adam
  4. Rivers, Mark
  5. Johnson, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...