skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of dentine surface preparation and reduced application time of adhesive on bonding strength

Saikaew, Pipop ; Chowdhury, A.F.M. Almas ; Fukuyama, Mai ; Kakuda, Shinichi ; Carvalho, Ricardo M. ; Sano, Hidehiko

Journal of Dentistry, April 2016, Vol.47, pp.63-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-5712 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2016.02.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The effect of dentine surface preparation and reduced application time of adhesive on bonding strength
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of dentine surface preparation and reduced application time of adhesive on bonding strength

Saikaew, Pipop ; Chowdhury, A.F.M. Almas ; Fukuyama, Mai ; Kakuda, Shinichi ; Carvalho, Ricardo M. ; Sano, Hidehiko

Journal of Dentistry, 04/2016, Vol.47, C, pp.63-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03005712 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jdent.2016.02.001

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...