skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The aggregation of complementary information via fuzzy sensors

Mauris, G ; Benoit, E ; Foulloy, L

Measurement, 1996, Vol.17(4), pp.235-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2241 ; E-ISSN: 1873-412X ; DOI: 10.1016/0263-2241(96)00017-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementation of Fuzzy Controllers with Fuzzy Components

Josserand, J.F ; Galichet, S ; Foulloy, L

IFAC Proceedings Volumes, June 1996, Vol.29(1), pp.415-420

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)57697-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple Fault Detection And Isolation

Weber, P ; Gentil, S ; Ripoll, P ; Foulloy, L

IFAC Proceedings Volumes, July 1999, Vol.32(2), pp.7903-7908

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)57348-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Foulloy, L
  2. Benoit, E
  3. Galichet, Sylvie
  4. Foulloy, Laurent
  5. Galichet, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...