skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Fuzzy Handling of the Multi-Criteria Characteristic of Manufacturing Processes

Berrah ; Foulloy, L., L.

Applications of Multi-Criteria and Game Theory Approaches: Manufacturing and Logistics

ISBN: 978-1-4471-5295-8

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic gesture recognition using signal processing based on fuzzy nominal scales

Allevard, T ; Benoit, E ; Foulloy, L

Measurement, 2005, Vol.38(4), pp.303-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2241 ; E-ISSN: 1873-412X ; DOI: 10.1016/j.measurement.2005.09.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High functionalities for intelligent sensors, application to fuzzy colour sensor

Benoit, E ; Foulloy, L

Measurement, 2001, Vol.30(3), pp.161-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2241 ; E-ISSN: 1873-412X ; DOI: 10.1016/S0263-2241(00)00051-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards fuzzy nominal scales

Benoit, E ; Foulloy, L

Measurement, 2003, Vol.34(1), pp.49-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2241 ; E-ISSN: 1873-412X ; DOI: 10.1016/S0263-2241(03)00019-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global vision and performance indicators for an industrial improvement approach

Berrah, L ; Mauris, G ; Haurat, A ; Foulloy, L

Computers in Industry, 2000, Vol.43(3), pp.211-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/S0166-3615(00)00070-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards symbolic process control

Foulloy, L ; Zavidovique, B

Automatica, 1994, Vol.30(3), pp.379-390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-1098 ; E-ISSN: 1873-2836 ; DOI: 10.1016/0005-1098(94)90116-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The aggregation of complementary information via fuzzy sensors

Mauris, G ; Benoit, E ; Foulloy, L

Measurement, 1996, Vol.17(4), pp.235-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2241 ; E-ISSN: 1873-412X ; DOI: 10.1016/0263-2241(96)00017-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementation of Fuzzy Controllers with Fuzzy Components

Josserand, J.F ; Galichet, S ; Foulloy, L

IFAC Proceedings Volumes, June 1996, Vol.29(1), pp.415-420

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)57697-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy Supervision for Continuous Casting Mold Level Control

Dussud, M ; Galichet, S ; Foulloy, L

IFAC Proceedings Volumes, July 2000, Vol.33(17), pp.1137-1142

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)39565-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
A simple possibilistic modelisation of measurement uncertainty
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simple possibilistic modelisation of measurement uncertainty

Lasserre, V. ; Mauris, G. ; Foulloy, L.

Uncertainty In Intelligent And Information Systems, 2000, pp.58-69

ISBN: 9789812792563 ; DOI: 10.1142/9789812792563_0005

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple Fault Detection And Isolation

Weber, P ; Gentil, S ; Ripoll, P ; Foulloy, L

IFAC Proceedings Volumes, July 1999, Vol.32(2), pp.7903-7908

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)57348-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy Logic Control of Continuous Casting Installations

Dussud, M ; Simonin, P ; Galichet, S ; Foulloy, L

IFAC Proceedings Volumes, June 1996, Vol.29(1), pp.6263-6268

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)58686-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy handling of industrial objectives in performance indicators

Berrah, L ; Mauris, G ; Foulloy, L ; Haurat, A

IFAC Proceedings Volumes, June 1998, Vol.31(15), pp.643-648

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)40624-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy Components for Fuzzy Control

Foulloy, L ; Galichet, S ; Josserand, J.F

IFAC Proceedings Volumes, June 1994, Vol.27(3), pp.109-113

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)46093-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Methodology to Write Rules for Expert Controllers

Foulloy, L ; Le Goc, M

IFAC Proceedings Volumes, July 1989, Vol.22(6), pp.187-193

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)54370-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (3)
 2. 1996đến1998  (4)
 3. 1999đến2000  (4)
 4. 2001đến2005  (3)
 5. Sau 2005  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Foulloy, L
 2. Foulloy, Laurent
 3. Galichet, Sylvie
 4. Benoit, E
 5. Galichet, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...