skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibitory effect of various organophosphorus esters on rat liver malathion carboxylesterase in vitro: Role of mixed-function oxidases

Imamura, T. ; Armstrong, D.J. ; Ali., Fouad A.F. ; Hasegawa, L. ; Fukuto, T.R.

Toxicology Letters, 1983, Vol.18, pp.72-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-4274 ; DOI: 10.1016/0378-4274(83)90424-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PCR-based Identification of Eubacteirum species in endodontic infection

금기연 ; Kum, Kee-Yeon ; Fouad, A.F.

大韓齒科保存學會誌 = Journal of Korean Academy of Operative Dentistry, 2003, Vol.28(3), pp.241-248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-0864

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Armstrong, D.J
  2. Kum, Kee-Yeon
  3. Ali, Fouad A.F
  4. Fouad, A. F.
  5. Hasegawa, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...