skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 324  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cluster Adjacency Properties of Scattering Amplitudes in N=4 Supersymmetric Yang-Mills Theory

Drummond, James; Foster, Jack; Gürdoğan, Ömer

Physical Review Letters, 16 April 2018, Vol.120(16) [Tạp chí có phản biện]

DOI:10.1103/PhysRevLett.120.161601

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'We bring the tradeshow to you.'(independent manufacturers' representatives)

Foster, Jack

Agency Sales Magazine, 2012, Vol.42(7), p.10(6)

ISSN: 0749-2332

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manufacturers' view of reps.(representatives)(Cover story)

Foster, Jack

Agency Sales Magazine, 2013, Vol.43(10), p.10(4)

ISSN: 0749-2332

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reps say challenges cross industry lines.(sales representatives)

Foster, Jack

Agency Sales Magazine, July, 2012, Vol.42(7), p.16(4)

ISSN: 0749-2332

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To call report or not ....(Principal Focus)

Foster, Jack

Agency Sales Magazine, June, 2011, Vol.41(6), p.44(4)

ISSN: 0749-2332

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making the family business work

Foster, Jack

Agency Sales Magazine, April, 2011, Vol.41(4), p.20(3)

ISSN: 0749-2332

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology's impact on training.(Interview)

Foster, Jack

Agency Sales Magazine, May, 2011, Vol.41(5), p.16(5)

ISSN: 0749-2332

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determining compensation for developing new business.(Cover story)

Foster, Jack

Agency Sales Magazine, 2013, Vol.43(12), p.10(6)

ISSN: 0749-2332

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playing the same game on a different field.(In the Field)(sales representatives)(Editorial)

Foster, Jack

Agency Sales Magazine, July, 2012, Vol.42(7), p.8(2)

ISSN: 0749-2332

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Alternate View of Consultative Selling

Foster, Jack

Agency Sales, Apr 2011, pp.14-18

ISSN: 07492332

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

There's more to negotiating than just talking.(Interview)

Foster, Jack

Agency Sales Magazine, 2013, Vol.43(11), p.10(5)

ISSN: 0749-2332

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MANA Mentoring Program Gets Reps Up and Running

Foster, Jack

Agency Sales, Mar 2012, pp.17-20

ISSN: 07492332

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guidelines for effective rep councils

Foster, Jack

Agency Sales Magazine, August, 2011, Vol.41(8), p.16(2)

ISSN: 0749-2332

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking advantage of the territory visit.(sales representatives and principals)

Foster, Jack

Agency Sales Magazine, Dec, 2011, Vol.41(12), p.10(7)

ISSN: 0749-2332

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rep Councils SHOW THEY HAVE Staying POWER

Foster, Jack

Agency Sales, Aug 2011, pp.11-15

ISSN: 07492332

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planning is the fuel for agency growth

Foster, Jack

Agency Sales Magazine, July, 2011, Vol.41(7), p.10(6)

ISSN: 0749-2332

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Training: another way to invest in an agency's future.(Weinacht & Associates)(Interview)

Foster, Jack

Agency Sales Magazine, May, 2011, Vol.41(5), p.21(3)

ISSN: 0749-2332

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology AND Internet Spur Changes IN Rep's Communications

Foster, Jack

Agency Sales, Jun 2011, Vol.41(6), pp.10-15

ISSN: 07492332

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reps Peer Into The Future

Foster, Jack

Agency Sales, Feb 2012, Vol.42(2), pp.11-14,16-17

ISSN: 07492332

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reps who change avoid the dinosaurs' fate.(PSE Associates LLC's growth despite economic challenges)

Foster, Jack

Agency Sales Magazine, Jan, 2011, Vol.41(1), p.10(5)

ISSN: 0749-2332

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 324  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1964  (18)
 2. 1964đến1978  (20)
 3. 1979đến1998  (11)
 4. 1999đến2008  (81)
 5. Sau 2008  (193)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (308)
 2. French  (29)
 3. German  (18)
 4. Korean  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Foster, Jack
 2. Foster, Jack D
 3. Calmes, SAM
 4. Foster, Jack, D
 5. Neukermans, Armand

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...