skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cartographie de l'etat du couvert vegetal du Nord de la Cote d'Ivoire a partir d'images satellites: Exemple de la zone de Korhogo.(Report)

Koffi, Avy Stephane ; Fora, Abderrahman Ait ; Elbelrhiti, Hicham

European Scientific Journal, 2016, Vol.12(29), p.204(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1857-7881 ; DOI: 10.19044/esj.2016.vl2n29p204

Toàn văn sẵn có

2
Cartographie De L’état Du Couvert Végétal Du Nord De La Côte D’ivoire À Partir D’images Satellites: Exemple De La Zone De Korhogo
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cartographie De L’état Du Couvert Végétal Du Nord De La Côte D’ivoire À Partir D’images Satellites: Exemple De La Zone De Korhogo

Stéphanekoff, Avy ; Fora, Abderrahman Ait ; Elbelrhiti, Hicham

European Scientific Journal, ESJ, 10/31/2016, Vol.12(29), p.204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18577881 ; E-ISSN: 18577431 ; DOI: http://dx.doi.org/10.19044/esj.2016.v12n29p204

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De nouveaux éléments structuraux du complexe aquifère profond du bassin du Rharb (Maroc) : implications hydrogéologiques

Kili, Malika ; El Mansouri, Bouabid ; Chao, Jamal ; Fora, Abderrahman Ait

Comptes rendus - Géoscience, 2006, Vol.338(16), pp.1194-1202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1631-0713 ; DOI: 10.1016/j.crte.2006.09.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fora, Abderrahman Ait
  2. Elbelrhiti, Hicham
  3. Fora, Abderrahman
  4. Ait Fora, Abderrahman
  5. Fora, AA

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...