skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Continuity Property in Mixed Reality and Multiplatform Systems: A Comparative Study
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Continuity Property in Mixed Reality and Multiplatform Systems: A Comparative Study

Florins, Murielle ; Vanderdonckt, Jean; Jacob, Robert J.K (Editor) ; Limbourg, Quentin (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Computer-Aided Design of User Interfaces IV: Proceedings of the Fifth International Conference on Computer-Aided Design of User Interfaces CADUI’2004 Sponsored by ACM and jointly organised with the Eight ACM International Conference on Intelligent User Interfaces IUI’2004 13–16 January 2004, Funchal, Isle of Madeira, pp.323-334

ISBN: 9781402031458 ; ISBN: 1402031459 ; E-ISBN: 9781402033049 ; E-ISBN: 1402033044 ; DOI: 10.1007/1-4020-3304-4_26

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Limbourg, Quentin
  2. Jacob, Robert J.K
  3. Vanderdonckt, Jean
  4. Florins, Murielle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...