skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Considerations on the Right to a Healthy Living Environment

Florica Brasoveanu

Ovidius University Annals: Economic Sciences Series, 01 January 2016, Vol.XVI(1), pp.53-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2393-3127 ; E-ISSN: 2393-3127

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Florica Brasoveanu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...