skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 276  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Scientist as Practitioner

Fisher, Louis

PS: Political Science and Politics, 1 July 2013, Vol.46(3), pp.519-523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10490965 ; E-ISSN: 15375935

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching the Presidency: Idealizing a Constitutional Office

Fisher, Louis

PS: Political Science & Politics, 2012, Vol.45(1), pp.17-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096511001673

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Payout for pushout: regulating landlord buyout offers in New York City's rent-stabilized apartments

Fisher, Louis W.

Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, 2015, Vol.50(2), pp.491-518 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-8039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The law: John Yoo and the Republic

Fisher, Louis

Presidential Studies Quarterly, March, 2011, Vol.41(1), p.177(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Law : O bama's Executive Privilege and Holder's Contempt: “Operation Fast and Furious”

Fisher, Louis

Presidential Studies Quarterly, March 2013, Vol.43(1), pp.167-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918 ; E-ISSN: 1741-5705 ; DOI: 10.1111/psq.12008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidential Budgetary Duties

Fisher, Louis

Presidential Studies Quarterly, December 2012, Vol.42(4), pp.754-790 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918 ; E-ISSN: 1741-5705 ; DOI: 10.1111/j.1741-5705.2012.04016.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Law: Military Operations in Libya: No War? No Hostilities?

Fisher, Louis

Presidential Studies Quarterly, March 2012, Vol.42(1), pp.176-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918 ; E-ISSN: 1741-5705 ; DOI: 10.1111/j.1741-5705.2012.03947.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Law Connecting Presidential Power to Public Law

Fisher, Louis

Presidential Studies Quarterly, March 2014, Vol.44(1), pp.157-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918 ; E-ISSN: 1741-5705 ; DOI: 10.1111/psq.12092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holding the president accountable to constitutional limits.(Governing the United States 2020)

Fisher, Louis

Utah Law Review, July, 2014, Vol.2014(4), p.793-819 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-1448

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Law: Jefferson and the Burr Conspiracy: Executive Power against the Law

Fisher, Louis

Presidential Studies Quarterly, March 2015, Vol.45(1), pp.157-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918 ; E-ISSN: 1741-5705 ; DOI: 10.1111/psq.12175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The Law : Obama's Executive Privilege and Holder's Contempt: “Operation Fast and Furious”: Obama's Executive Privilege and Holder's Contempt
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Law : Obama's Executive Privilege and Holder's Contempt: “Operation Fast and Furious”: Obama's Executive Privilege and Holder's Contempt

Fisher, Louis

Presidential Studies Quarterly, 03/2013, Vol.43(1), pp.167-185 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/psq.12008

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil disobedience as legal ethics: the cause-lawyer and the tension between morality and "lawyering law"

Fisher, Louis

Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, 2016, Vol.51(2), pp.481-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-8039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Law: The State Secrets Privilege: From Bush II to Obama

Fisher, Louis

Presidential Studies Quarterly, March 2016, Vol.46(1), pp.173-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918 ; E-ISSN: 1741-5705 ; DOI: 10.1111/psq.12257

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When wars begin: misleading statements by presidents.(The Law)(Report)

Fisher, Louis

Presidential Studies Quarterly, March, 2010, Vol.40(1), p.171(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The unitary executive and inherent executive power. (Presidential Power in Historical Perspective: Reflections on Calabresi and Yoo's 'The Unitary Executive')

Fisher, Louis

University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, Feb, 2010, Vol.12(2), p.569-591

ISSN: 1521-2823

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The state secrets privilege: from Bush II to Obama.(The Law)

Fisher, Louis

Presidential Studies Quarterly, 2016, Vol.46(1), p.173(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jefferson and the Burr conspiracy: executive power against the law.(The Law)

Fisher, Louis

Presidential Studies Quarterly, 2015, Vol.45(1), p.157(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Claim of Judicial Finality: Theory Undercut by Experience

Fisher, Louis

University of New Hampshire Law Review, March, 2018, Vol.16(2), p.305-358

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Law : When Wars Begin: Misleading Statements by Presidents

Fisher, Louis

Presidential Studies Quarterly, March 2010, Vol.40(1), pp.171-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918 ; E-ISSN: 1741-5705 ; DOI: 10.1111/j.1741-5705.2009.03739.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The State Secrets Privilege: Relying on Reynolds

Fisher, Louis

Political Science Quarterly, September 2007, Vol.122(3), pp.385-408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.1002/j.1538-165X.2007.tb00603.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 276  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (182)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (16)
 2. 1972đến1984  (27)
 3. 1985đến1996  (63)
 4. 1997đến2008  (110)
 5. Sau 2008  (60)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (244)
 2. French  (22)
 3. German  (12)
 4. Chinese  (7)
 5. Spanish  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fisher, Louis
 2. Louis Fisher
 3. Fisher, L.
 4. Fisher Louis Cameron
 5. Fisher, Louis, Cameron

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...