skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acibenzolar-S-methyl in control of rust and coffee plant cercosporiose in field conditions ; Acibenzolar-S-metil no controle da ferrugem e da cercosporiose do cafeeiro em condições de campo

Fernandes , L.H.M. ; Resende , M.L.V. De ; Pereira , R.B. ; Costa , B.H.G. ; Monteiro , A.C.A. ; Ribeiro Júnior , P.M.

Coffee Science, 2013, Vol.(1), pp.24-32

ISSN: 1809-6875

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Costa , B.H.G.
  2. Ribeiro Júnior , P.M.
  3. Fernandes , L.H.M.
  4. Monteiro , A.C.A.
  5. Resende , M.L.V. De

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...