skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coherence and decoherence studies in electron matter wave interferometry

Pooch, Andreas; Universitätsbibliothek Tübingen; Universitätsbibliothek Tübingen; Stibor, Alexander (Prof. Dr.)

DOI: 10.15496/PUBLIKATION-26371

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Untersuchung und Reduktion der Elektronen-Feldemission von Oberflächen in Beschleunigungsstrukturen : Schlussbericht

Müller, Günter; TIB - Technische Informationsbibliothek Universitätsbibliothek Hannover; Technische Informationsbibliothek (TIB); Bergische Universität Wuppertal

DOI: 10.2314/GBV:876292163

Toàn văn sẵn có

3
Field Emission Scanning Tunnelling Microscopy with Spin Polarisation Analysis
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Field Emission Scanning Tunnelling Microscopy with Spin Polarisation Analysis

De Pietro, Lorenzo G

DOI: 10.3929/ethz-a-010792873

Toàn văn sẵn có

4
Imaging and Switching Individual Nanomagnets with Spin-Polarized Scanning Field Emission Microscopy
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imaging and Switching Individual Nanomagnets with Spin-Polarized Scanning Field Emission Microscopy

Schlenhoff, Anika

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Field Emission Scanning Tunnelling Microscopy with Spin Polarisation Analysis

De Pietro, Lorenzo G.; Vaterlaus, Andreas; Pescia, Danilo

DOI: 10.3929/ETHZ-A-010792873

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geordnete Nanoteilchen-Ensembles auf Oberflächen: Herstellung, thermische Stabilität und Anwendung als Ätzmaske

Weigl, Frank; Universität Ulm; Universität Ulm

DOI: 10.18725/OPARU-1094

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (4)
  2. German  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...