skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProxiLens: Interactive Exploration of High-Dimensional Data using Projections

Heulot, N. ; Aupetit, M. ; Fekete, J-D.

DOI: 10.2312/PE.VAMP.VAMP2013.011-015 ; Related ISBN: 978-3-905674-53-8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Analysis of Large Graphs

Landesberger, T. von ; Kuijper, A. ; Schreck, T. ; Kohlhammer, J. ; Wijk, J. J. van ; Fekete, J.-D. ; Fellner, D. W.

DOI: 10.2312/egst.20101061 ; Related ISSN: 1017-4656

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...